Desinformasjon om rettsmedisin

SAKKYNDIGE: Nestleder i Justiskommiteen, Olav Gunnar Ballo, (Dagbladet 18.12.06) ser ut til å identifisere seg med alle dem som mener at «sakkyndige» like gjerne bør ses på som forførere enn som sannhetsvitner og viser til en artikkel i Science i 2005 for å underbygge dette. Jeg har en sterk mistanke om at flere av dem som trykker denne artikkelen til sitt bryst enten ikke har lest den eller ikke forstått den.Hva forteller artikkelen «The coming paradigm shift in the forensic identification science»? (Science 5 august 2005). Det er en gjennomgang av 86 straffesaker i USA, der det var avsagt dommer på grunnlag av feil som i 63 % av tilfellene skyldtes «forensic science testing errors». Og hva er det? Det dreier som om det vi kaller kriminaltekniske undersøkelser og vitneprov: Undersøkelser av fotavtrykk, fingeravtrykk, hårprøver, skriftprøver, stemmeprøver, blodflekkanalyser og ballistiske undersøkelser av prosjektiler fra våpen.

DET ER RIKTIG at bittskader feilaktig har blitt brukt for å identifisere en gjerningsperson, men dette er bare en snev av rettsmedisin, ikke mer. Etter min oppfatning misbrukes nå artikkelen i Science for å svekke tilliten til norske rettsmedisin generelt. Olav Gunnar Ballo viser til andre og høyst relevante eksempler på svikt i medisinsk sakkyndige vurderinger, hvilket jeg ikke har noe behov for å distansere meg fra. Det er også betryggende at han signaliserer vilje til at Stortinget og Regjeringen bør engasjere seg i kvalitetssikring av sakkyndige erklæringer. Måtte han bare bidra til at alle rettsmedisinske erklæringer som kan få betydning for domfellelse blir innsendt og at påtalemyndigheten får plikt til å sørge for dette.