Det brutaliserende og kortsiktige næringslivet

- Maken til venstreretorikk, svartmaling av næringslivet og bombastiske påstander uten dekning er det lenge siden jeg har sett.

SVARER: Jeg måtte nesten gni meg i øynene da jeg leste et svarinnlegg fra NTL Nav i Dagbladet i dag, skriver artikkelforfatteren. Foto: Krister Sørbø / NTB scanpix
SVARER: Jeg måtte nesten gni meg i øynene da jeg leste et svarinnlegg fra NTL Nav i Dagbladet i dag, skriver artikkelforfatteren. Foto: Krister Sørbø / NTB scanpixVis mer

Jeg måtte nesten gni meg i øynene da jeg leste et svarinnlegg fra NTL Nav i Dagbladet i dag. Maken til venstreretorikk, svartmaling av næringslivet og bombastiske påstander uten dekning er det lenge siden jeg har sett. Det virker som om NTL Nav driver politisk kampanje fra langt, langt ute på venstresiden. La meg gi noen eksempler fra innlegget med kommentarer. Uthevingene er mine:  
 
«NTL NAV mener det er en klar sammenheng mellom arbeidsgiveres kortsiktige profittbehov og slitasjen på arbeidsstokken. Mindre arbeidspress, tryggere arbeidsforhold og bedre tilrettelegging ville ført til at flere kunne blitt i jobben fram til normal pensjonsalder. Derfor må et brutalisert arbeidsliv som ikke tar vare på sine ansatte ta ansvar for at mange mennesker faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet.»
 
Én ting er nå språkbruken — «arbeidsgivernes kortsiktige profittbehov» høres ut som det er hentet fra et studiehefte fra 70-tallet. Men like viktig er at påstanden om et brutalisert arbeidsliv er svært dårlig dokumentert. Snarere tyder det meste på at norsk arbeidsliv blir bedre og bedre. Vi jobber mindre, har mer ferie, trives på jobben, har godt forhold til sjefen og det blir færre ulykker. Nivået på HMS er kraftig forbedret. Regjeringens arbeidslivsmelding sier dette i klartekst:
 
«Meldinga legg fram omfattande dokumentasjon om arbeidsforholda og arbeidsmiljøtilstanden i norsk arbeidsliv. Tilstandsbeskrivinga i del II i medlinga viser at dei aller fleste arbeider under gode og forsvarlege arbeidsforhold i Noreg. Ni av ti yrkesaktive seier at dei er tilfredse med jobben. Dei fleste har fast arbeidskontrakt og kjenner seg trygge for jobben. Arbeidstakarane rapporterer at arbeidstida er godt tilpassa familielivet og sosiale plikter, og dei fleste opplever at dei i høg grad kan påverke sin eigen arbeidskvardag. Noreg er blant dei landa der flest sysselsette seier at dei har høve til betalt fagleg utvikling. Ein mindre del av arbeidstakarane er utsette for negative arbeidsmiljøbelastningar i dag enn for 20 år sidan.»
 
NTL kan også se på YS arbeidslivsbarometer som viser det samme. Eller de kan sjekke tallene i denne utmerkede Civita-rapporten om temaet. Det er altså slett ikke hold i påstanden om at norsk arbeidsliv generelt er blitt verre, enn si «brutalisert», de siste tiårene. Hvorfor fortsetter da NTL å komme med påstanden?
 
Noe av nøkkelen kan nok ligge i hvem som da har skylden, og det går klart frem flere steder i innlegget. Mest tydelig her:
 
«John G. Bernander mener NTL NAV viser liten forståelse for hvordan arbeidsmarkedet fungerer. Noe rett har han i dette. Vi har ingen forståelse for at næringslivets eneste mål er kortsiktig maksimalisering av kapitaleiernes profitt.»
 
Det er så man nesten ikke tror sine egne øyne. Næringslivets eneste mål er kortsiktig maksimalisering av kapitaleiernes profitt!? Jeg forventer slike utsagn fra de mest radikale i SV eller fra kommunistene i Rødt, men kan virkelig en presumtivt seriøs fagforening holde seg med slik retorikk, enn si en slik virkelighetsforståelse? Det blir ikke bedre av at et problemområde etter NAV-reformen har vært kontakten mellom Nav og næringslivet. Men i følge NTL er det næringslivets kortsiktige jakt på profitt som gjør folk syke...ikke rart samarbeidsklimaet ikke blir det beste.
 
Det nærmer seg parodien når det senere står at: «Vi i NAV må spille på lag med den enkelte og arbeidsgiverne må være med på laget.» Ja vel, så de brutaliserende, profittmaksimerende og kortsiktige arbeidsgiverne må være med på laget? Det er fristende å spørre hvorfor de skulle ønske det når NTL åpenbart mener de bare ødelegger og brutaliserer norsk arbeidsliv.
 
NTL skriver også: «Vi aksepterer ikke den retorikken høyresiden i politikken bruker, som individualiserer ansvaret for at mennesker faller utenfor arbeidslivet.» Snarere tvert i mot. I både foredrag og innlegg understreker jeg hvordan veksten i utenforskapet drives av tunge samfunnstrender: En skole som svikter, endringer i næringsstruktur,  at det lønner seg for lite å jobbe, mangelen på krav og aktivitet i systemet osv. osv. Det finnes også folk som har vondt i viljen, men det er ingen hovedforklaring. Men løsningen er individuell. Og da må vi også stille klare krav.
 
I mitt forrige svarinnlegg til NTL stusset jeg over retorikken, men forsøkte å bruke mesteparten av tiden til å snakke om Høyres politikk. Jeg trodde kanskje den venstrevridde tonen var en glipp. Nå forstår jeg at noen i NTL driver politikk, og ståstedet synes å være langt til venstre.
 
NTL spør hva Høyre vil gjøre for et inkluderende arbeidsliv. La meg nevne noen punkter:
 
• Vi vil sikre at det lønner seg å arbeide og gjøre det lettere å kombinere arbeid og trygd.
• Vi vil styrke Navs kontakt med arbeidslivet.
• Vi har gjennom flere budsjetter satset kraftig på mer støtte til arbeidstrening i arbeidslivet, blant annet lønnstilskudd.
• Vi har gjentatte ganger foreslått en stor satsing på lese- og skriveopplæring for Nav-brukere fordi mange rett og slett mangler basisferdigheter.
 
...for å nevne noe. Men en forutsetning for det er faktisk at Nav har god kontakt med arbeidsgiverne. Da er det et mildt sagt dårlig utgangspunkt å karikere dem som kortsiktige utbyttere som ikke tenker på annet enn profitt.