Det enkleste er ofte det beste

ADVOKATER: Kollega Kim Gerdts - som ikke er med i NOKAS-saken - presenterte i Dagbladet 23.2. en intrikat og konspiratorisk teori om hvorfor en av de tiltalte i saken hadde valgt advokat Knut Smedsrud i advokatfirmaet Andenæs, Aaløkken og Veum som ny forsvarer. I samme innlegg reiste han tvil om advokatens integritet. Som advokat i saken, og med noe bedre kjennskap til prosessen ut fra samtaler med de involverte, kan jeg ikke dele min kollegas indignasjon. Faktum er mye enklere, og har en forhistorie.Advokat Smedsrud steppet i sin tid inn i en sak for meg i tingretten da jeg ikke kunne møte. Klienten ønsket dette da Smedsrud hadde bistått et familiemedlem av han. Ut fra Smedsruds innsats i tingretten, ønsket klienten å beholde han i ankesak lagmannsretten i stedet for å bytte tilbake til meg. I lagmannsretten ble klienten frifunnet fra den dommen på 9 år som tingretten ga han. Klienten, som jeg fortsatt har god kontakt med, var svært fornøyd. Han er en intelligent og sosial person som soner en annen dom på Ullersmo fengsel.

DA DEN NOKAS-tiltalte ønsket å få ny forsvarer, forhørte han seg blant medinnsatte på Ullersmo. Han fikk da direkte anbefaling på advokat Smedsrud samt noen andre advokater. Den tiltalte er en oppegående person hvis liv står på spill. Han ber om møter med advokatene, og foretar selv sitt valg blant disse.Valget er ikke avledet av noen garantier fra advokat Smedsrud annet enn at han skal gjøre sitt beste i saken. Klienten mottar ingen forsikringer eller anbefalinger fra advokat Andenæs - det var ikke nødvendig fordi invitasjonen til advokat Smedsrud allerede var sendt uten at hun var kjent med ønsket om forsvarerskifte.Som min ærede kollega er godt kjent med, er det ikke en nødvendig sammenheng med å være mest medieomtalt og å være en flink forsvarer. Manglende medieprofilering av advokat Smedsrud ga ikke klienten frykt. Så langt forsvarerbyttet, som framstår som ryddig.

SÅ VAR DET integriteten. Her gis en rett høyre kombinert med et ballespark. Heldigvis uten grunn. Jeg er kjent med at advokat Smedsrud ble forespurt (fra en annen tiltalt) om å bistå som forsvarer lenge før tingrettens behandling. Han avslo fordi han nylig var kommet fra stillingen som assisterende politidirektør. Når han nå på ny fikk en direkte forespørsel tok han opp saken både med klienten og påtalemyndigheten. Nettopp fordi han IKKE hadde hatt direkte med NOKAS-sakens faktiske side å gjøre i sin tidligere jobb, var det ikke innvendinger til at han flere år etter jobbskiftet ble med i saken. Det er derfor intet argument at han fikk forsvareroppdraget på grunn av kjennskap til saken som politi. Det er det motsatte som er faktum. Handlemåten totalt sett vitner om integritet; ikke det motsatte.Gerdts innlegg så langt kan gi inntrykk av at den tiltalte er en viljeløs manipulerbar person. Jeg kan - etter å ha tilbrakt måneder sammen med ham - forsikre at dette ikke er tilfelle.