Det viktige valget

12. SEPTEMBER er det valg. Det er viktig av to grunner. For det første skal velgerne stemme på hvilke partier som skal styre landet vårt de neste fire åra. For det andre står valget om hvilken retning Norge skal gå i åra framover. Arbeiderpartiet mener vi må bruke de fantastiske mulighetene landet vårt har til å skape mer fellesskap og mindre forskjeller. Da trenger vi et nytt flertall og en ny regjering som tar tak i utfordringene og bruker de store pengene på de store oppgavene; arbeid, kunnskap og eldreomsorg. Over 100 000 er arbeidsledige i Norge i dag, og ledigheten er i ferd med å bite seg fast på et høyt nivå. Vi må sette alle krefter inn på å få flere i arbeid, og hindre utstøting fra arbeidslivet. Arbeiderpartiet har lagt fram et program for en mer aktiv næringspolitikk, gjennom et partnerskap mellom det offentlige og næringslivet. Vi vil rette opp kutt i dagpengene til de arbeidsledige som Høyre og Fremskrittspartiet har vedtatt, og vil forsterke innsatsen for å få de ledige tilbake i arbeid. Vi vil også arbeide for et mer menneskelig arbeidsliv gjennom å gjøre om svekkelsene av arbeidstakernes rettigheter i den nye arbeidsmiljøloven. Trygge arbeidstakere yter mer, derfor går vi imot å gjøre det lettere å ansette folk midlertidig. Vi vil også omgjøre reglene som øker presset for lange arbeidsdager og overtid.

VI HAR IKKE RÅD til å la noens talent gå tapt. Dette gjelder i arbeidslivet, og det gjelder i skolen. Vår skole er en skole hvor alle har plass, og alle gis muligheter. Derfor vil utvide skoledagen og styrke norsk, matte og engelsk. Vi vil sørge for at skolene har nok lærerressurser til å gi hver elev tilpasset opplæring, og vil styrke etter- og videreutdanning av lærerne. Vi vil pusse opp skolebygg. Vi vil gjøre lærebøkene gratis i den videregående skolen. Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet åpner opp for frislipp av private skoler. Det vil føre til økte forskjeller og mindre kvalitet og mangfold i den offentlige skolen, derfor sier Arbeiderpartiet nei til privatisering av skolen. Å gi de eldre en trygg alderdom er et av de største løft velferdssamfunnet noen gang har stått overfor. Dette er oppgaver som vi best løser i fellesskap. Mye er gjort for å bygge omsorgen videre ut de siste åra. Likevel vet vi at mange eldre ikke får den hjelpen de trenger. Først og fremst er det behov for flere hender. Vi vil ha 10 000 flere årsverk i helse- og omsorgstjenesten i kommende 4-årsperiode. Vi vil ha en nasjonal standard for legetjeneste i sykehjem, for å sikre en bedre medisinsk behandling. Vi vil videreføre en gunstig finansieringsordning for sykehjemsutbygging, slik at alle som har behov for det, får sykehjemsplass. Vi vil utvide ordningen med pasientombud til å omfatte brukere av eldreomsorg og fastleger i kommunene. Og vi vil styrke tilbudet for eldre i sykehus.

ARBEIDERPARTIET tør innrømme at alt dette koster penger. Derfor sier vi nei til ytterligere 12, 23, eller 40 milliarder i skattelette, som de ulike partiene på borgerlig side lover. Vi mener at et menneskelig arbeidsliv, en god skole og trygg alderdom er viktigere enn skattelette for de få. Det er dette det viktige valget står om den 12. september. «Trygge arbeidstakere yter mer, derfor går vi imot å gjøre det lettere å ansette folk midlertidig.» Jens Stoltenberg , leder Arbeiderpartiet