Du er rette vedkommende, Justisminister!

FENGSEL: I mai sendte Stortingets president følgende spørsmål til justisministeren fra stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker: «Hva vil statsråden gjøre for å sikre en forsvarlig helsetjeneste for innsatte ved Tromsø fengsel?» Justisministeren overførte spørsmålet til helseministeren som rette vedkommende.

Men også justisministeren er i høyeste grad «rette vedkommende» i denne sak. Sakens kjerne gjelder fengslets tilsidesettelse av fengselslegenes anbefalinger når det gjelder behandlingen av fanger.

I løpet av de tre siste årene har to fanger i Tromsø fengsel hengt seg. Den ene døde, den andre ble tatt ned i siste liten. De ble håndtert i motstrid med fengselslegens klare råd og varsel.

En tredje sak, fra februar i år, har fått bred omtale både i NRK og lokale aviser. Fengselslegen ba om en kortere soningsutsettelse på grunn av alvorlige somatiske forhold. Fengselslederen besluttet at legens råd ikke skulle følges. Legen klaget og sa sin mening til overordnet instans. En lokalavis skaffet seg tilgang til brevet og laget, uten legens medvirkning, oppslag om saken. Følgen ble at fengselslederen utestengte legen fra fengslet.

Sakene reiser to brennbare prinsipielle spørsmål. For det første: Fengselslege Kjetil Karlsen er som varsler blitt behandlet på en helt urovekkende måte av fengslet. Utestengningen av ham kom som en direkte konsekvens av hans legitime varsling om kritikkverdige forhold. Det er sterkt urovekkende at justisministeren i realiteten nedprioriterer en slik sak om varsling, og simpelthen oversender den til et annet departement når det blir spørsmål i Stortinget.

For det andre: På 1980-tallet ble den såkalte «importmodellen» innført i norsk fengselsvesen: Selv om fengselslederen tar den endelige avgjørelsen, skal medisinskfaglig personell være ansatt utenfra, og ikke av fengselsvesenet. Det for å skape en friere og mer selvstendig stilling for helsepersonellet, og dermed trygghet for uavhengig behandling av fangers helse. Dette viktige prinsipp er nok en gang kommet under sterkt angrep fra fengselsvesenet, og dessuten av kommunen som arbeidsgiver, som har lagt seg flat for fengselsvesenet og suspendert Karlsen fra jobben.

KROMs kriminalomsorgsutvalg mener at justisministeren må sette seg inn i sakens konkrete innhold, bringe respekt for varslerrollen og importmodellen inn i fengselsvesenet, og sørge for at den uholdbare utestengningen av fengselslege Karlsen umiddelbart opphører.