ECON og kolesterol

I ARTIKKELEN

«Leger mener helserapport om kolesterolmedisin er meningsløs» den 9.9. omtaler Dagbladet en økonomisk sammenligning ECON har gjort av to kolesterolsenkende legemidler. Utgangspunktet for analysen har vært at kliniske studier viser at det ene midlet har en sterkere kolesterolsenkende effekt enn det andre, og dermed, alt annet likt, må antas i større grad å bidra til å redusere uønskede hendelser som død, sykehusinnleggelser mv. ECON kritiseres for å ha lagt inn feilaktige forutsetninger og premisser. Vi er kritisert for ikke å ha tatt med prisene i regnestykket, for ikke ha vurdert mulighetene for å heve dosene på simvastatin, og for bare å se på en ettårs effekt. Vi mener kritikken er grunnløs.

Oppgaven var å se på mulige gevinster av å erstatte det ene legemidlet med det andre. Gevinstene er uavhengig av prisene. Da vi gjorde analysen var dessuten prisene ganske like, slik at en analyse av kostnadssiden (prisene) ville ha liten betydning uansett.

Å JUSTERE

dosene slik at effektene blir like blir ganske meningsløst når oppgaven var å se på betydningen av effektforskjeller. Dersom problemstillingen hadde vært en annen, for eksempel om samme gevinster kan oppnås ved å gi pasientene større doser av det mindre effektive legemidlet, kunne kritikken på dette punktet vært relevant.

En representant for Legemiddelverket mener rapporten er ubrukelig. Rapporten gir imidlertid ingen vurderinger av hva myndighetene bør gjøre. Vi har redegjort for usikkerheten og de forutsetningene og forenklingene beregningene er basert på. Etter det vi forstår er det imidlertid ingen som bestrider at atorvastatin reduserer kolesterol mer effektivt enn simvastatin. Vår analyse er et bidrag for å vise betydningen av dette.