Ei bru til framtida

IKT I SKULEN: Hans Chr Arnseth og Vibeke Kløvstad frå Forskings- og kompetansenettverket for IT i utdanninga (ITU) har fredag 9. november ein tankevekkjande kronikk i Dagbladet. Essensen i kronikken er at vi har eit stykke veg å gå før måla om at IKT skal takast i bruk i alle fag, er nådde.

Eg er samd i mykje av framstillinga i kronikken. Noreg har som eit av dei første landa i verda læreplanar med digitale dugleikar integrerte i alle fag på alle nivå. Det forpliktar. Læreplanane våre er eit godt utgangspunkt for vidare satsing på IKT. Eg er også samd i at det ikkje er kor mykje, men korleis vi brukar IKT som tel mest. Digital kompetanse femner om både sjølve bruken av IKT i læringsarbeidet og om den kritiske og kreative utnyttinga av IKT. Læreplanane våre tek omsyn til båe dimensjonane.

Korleis møter vi så desse utfordringane? Eg meiner vi må arbeide langs to aksar:

For det første må vi bli flinkare til å ta den nye teknologien i bruk i skulen og bruke dei mange gode ressursane som er utvikla. Vi bruker om lag 60 millionar kroner over fire år på ei stor satsing på lærande nettverk, og ITU utviklar rettleiingar for digital kompetanse i fleire fag. Vi må òg lære meir om korleis barn og unge tenkjer om IKT i skulen. Her tek Noreg del i OECD-prosjektet "New Millenium Learners" som eg ventar at skal gi oss god innsikt i kva for tankar barn og unge har om IKT i skulen.

Vi må nok satse sterkare på deling av god praksis. Utvikling av såkalla clearinghouses er ein god reiskap for deling av praksis. Det viktigaste er at vi styrkjer evna til å dele eigen praksis og kunnskap med andre, og at dei som arbeider i skulen på denne måten tek ansvar for den felles kunnskapsbasen vi har.

Den andre aksen er at vi må prioritere nokre område. Eg ønskjer mellom anna å sjå nærmare på korleis vi kan styrkje det arbeidet med IKT som skjer i lærarutdanninga – både i allmennlærarutdanninga og i førskolelærarutdanninga. Eit anna viktig område er skoleleiing. Rektorane har eit ansvar som teknologileiarar. Eg er også svært medviten om at eksamen og vurdering i skulen må vere tilpassa læreplanane. Digital eksamen og nasjonale prøver i digitale dugleikar er noko av det vi vurderer.