En aktiv forskningspolitikk

FORSKNING: I en kronikk 23.juli er Venstres Lars Sponheim og Odd Einar Dørum nok en gang mest opptatt av å svartmale den rødgrønne regjeringens innsats på forskingsfeltet. I et innlegg 24. juli etterlyser professor Bjørn Øgaard mer satsing på forskerutdanning. En gjennomgang av bevilgningene de siste årene viser imidlertid at den faktiske gjennomsnittlige årlige veksten i bevilgninger til forskning har vært sterkere med den rødgrønne regjeringen enn under regjeringen Sponheim og Dørum selv var med i.

I regjeringens 2007-budsjett er realveksten i forskningsmidler anslått til 380 mill kroner. Dette er en realvekst på 2,5 prosent. I 2006-budsjettet var realveksten 6,7 prosent. I sitt siste budsjett stod Bondevik II for en reell nedgang på 2,3 prosent i forskningsmilder. Den rød-grønne regjeringen har videre opprettet til sammen 350 nye stipendiatstillinger. Bjørn Øgaard skyter derfor langt over mål når de hevder at jeg ikke viser tegn til vilje til bidra til økt forskerrekruttering. Det er nå også under arbeid en egen stortingsmelding om forskerutdanning og rekruttering som vil bli lagt frem våren 2008.

Regjeringen har som mål at forskningsinnsatsen skal økes til tre prosent av BNP. Det skal nås ved at det offentlige bidrar med ett prosentpoeng og det private med 2 prosentpoeng. De totale FoU-utgiftene som andel av BNP falt fra 1,7 prosent i 2003 til 1,5 prosent i 2005, en nedgang som blant annet skyldes høy BNP-vekst. Den virkelige utfordringen i Norge er å heve næringslivets forskningsinnsats. Det er på dette området vi sakker akterut i forhold til andre land. Således er det tankevekkende at forskningen i næringslivet har gått ned samtidig som bedriftene har gått med store overskudd og ordningen med skattefradrag for forskningsutgifter har virket for fullt. Jeg tror at det både er behov for å analysere denne utviklingen og komme med nye tiltak som kan snu trenden.

Som regjeringens statsråd med hovedansvar for forskning kan jeg forsikre alle, også partiet Venstre, om at vårt løp er langsiktig. Resultatene skal vi måles på etter fire år. Vi kommer til å stå løpet ut.