En sivil norsk fredsstyrke

DEN NORSKE

regjeringen bør opprette en sivil styrke av kompetente fredsarbeidere som kan utplasseres i konfliktområder i hele verden - for å forebygge og dempe voldelig konflikt, fremme fred og forsoning og styrke det sivile samfunn. For å finansiere dette kan 1 promille av forsvarsbudsjettet settes av til dette formålet.

Det irske EU-formannskapet avholdt nettopp en stor konferanse i Dublin om hvordan det sivile samfunn kan bidra til å forhindre voldelig konflikt. Konferansen er en av 15 regionale konferanser som skal lede fram til en FN-konferanse sommeren 2005. En av anbefalingene fra konferansen var at nasjonale regjeringer må støtte og fremme oppbygging av sivile fredsstyrker.

Tyskland har allerede opprettet en slik fredsstyrke.

Ziviler Friedensdienst er et regjeringsprogram som inkluderer trening og utplassering av kompetent personell i kriseområder, og er en modell for partnerskap mellom det offentlige og det sivile samfunn.

Seks utviklingsorganisasjoner og to fredsorganisasjoner er involvert i programmet. Programmet startet i 1999 med et budsjett på 2,5 mill euro, og har nå et årlig budsjett på 14 mill euro.

REGJERINGEN PÅPEKER

selv i sine dokumenter at partnerskap med det sivile samfunn er viktig for å lykkes i fredsbygging. Det er nå på tide at regjeringen tar seg selv alvorlig og følger Tysklands eksempel. Gjennom bl.a. NORDEM og NORSTAFF har Norge allerede bred erfaring med å bygge opp beredskapsstyrker, og vi har derfor et svært godt utgangspunkt for å bygge opp en sivil fredsstyrke. Oppbygging av en slik fredsstyrke krever ikke store budsjetter. Ved å reallokere bare 1 promille (ca. 30 mill. kr) av forsvarsbudsjettet vil vi har mer enn nok midler til å bygge opp en slik styrke. En slik reallokering vil styrke Norges profil som en fredsnasjon, og være en svært kostnadseffektiv innsats for fred.