I omstilling: Den planlagte strukturendringen av Forsvaret vil ha stor betydning for den nordlige landsdelen, mener Halvar Rønneberg. Illustrasjonsbilde. Foto: Lars Magne Hovtun, FORSVARET / HO / SCANPIX
I omstilling: Den planlagte strukturendringen av Forsvaret vil ha stor betydning for den nordlige landsdelen, mener Halvar Rønneberg. Illustrasjonsbilde. Foto: Lars Magne Hovtun, FORSVARET / HO / SCANPIXVis mer

Endringene i Forsvaret vil ramme mange lokalsamfunn

Dersom ryktene om forsvarsomstillingen blir sannhet, vil dette bety mye både for meg og min familie, og for kommunen, regionen, fylket og landsdelen.

Meninger

Forsvaret er nok engang i omstilling, og hver sten skal løftes og snus på. Forsvarssjefen har fått i oppdrag å se på hvilket forsvar nasjonen Norge kan ha for de pengene som Stortinget bevilger. Gjennom mange år har Forsvaret fått for små bevillinger i forhold til oppgaver og struktur. Dette er av mange, også meg, blitt betegnet som den «doble ubalanse».

Og Forsvarssjefen får hvert fjerde år i oppgave å gjøre en analyse av situasjonen og gi Forsvarsministeren råd om hvordan forsvaret bør dimensjoneres og utformes i fremtiden, gitt den økonomi forsvaret er gitt av Stortinget. Gjennom de siste årene har Forsvaret derfor vært i kontinuerlig omstilling og utvikling.

Nå er nok ikke alle enige i den utviklingen Forsvaret har tatt de siste 10-15 årene. Stortingets flertall har inngått kompromisser og vedtak, som har medført store endringer i struktur, spesielt innen Sjøforsvaret, Hæren og Heimevernet, mens Luftforsvaret har hatt mindre endringer. Her fikk vi den største endringen i 2011, da Bodø ble lagt ned - og, tro det eller ei, Evenes ble opprettet som ny QRA for luftforsvaret.

Snart legger Forsvarssjefen frem en ny innstilling og analyse av Forsvaret slik han ser det. Under den vil det komme en rekke forslag om endringer i spesielt struktur. Disse endringene vil naturlig ramme mange lokalsamfunn. Noen lokalsamfunn hardere enn andre. For de aller fleste vil endringene ramme negativt, for noe få positivt. Selv om jeg ikke liker det, må jeg også akseptere at det vil komme endringer i forsvarsstrukturen.

Men mitt ønske er at vi skulle hatt et større forsvar, med flere ressurser både på mennesker og penger, og vi skulle hatt et forsvar på flere steder enn i dag. Men det får jeg nok ikke. I media ser en nå ulike spekulasjoner på hvordan Forsvarssjefen kommer til å foreslå kutt. Det riktige er å kalle dette for rykter. Men det er jo mulig at det er noe i alle disse ryktene som nå svirer. Dersom ryktene blir sannhet, vil dette bety mye både for meg og min familie, og for kommunen, regionen, fylket og landsdelen.

Ryktet vil ha det til at blant annet Andøya flystasjon og Bardufoss flystasjon skal legges ned, og virksomheten der skal flyttes. Ryktet vil ha det til at også Kystvakten som er stasjonert på Sortland skal flyttes - ikke legges ned, men flyttes til Bergen. Dette i tillegg til mange andre kapasiteter i Forsvaret som skal flyttes på, legges ned og utfases. Virksomheten på Andøya flystasjon utfører i dag en av, etter mitt syn, viktigste oppgaver som Forsvaret skal og må drive med, og som det i dag ikke er andre kapasiteter som kan utføre mer effektivt og rasjonelt enn dagens Orion-fly. Det er mulig at vi en gang i fremtiden kan erstatte disse flyene med droner. Det er mulig at vi bør få en ny flytype, for eksempel P8. Men da må en være sikker på at en får de egenskaper som dagens P3 har i forhold til oppgavene. MPA er en etterspurt kapasitet både til etterretning, suverenitetshevdelse, tilstedeværelse og til fleksible oppdrag til nytte for nasjonen Norge og NATO.

Dersom en samtidig ser på de oppgavene som en kan samordne med andre etater, er P3 Orion kanskje landets viktigste luftkapasitet, selv om de ikke har F16 sin kampkapasitet. Og denne kompetansen som dagens MPA kapasitet har er lokalisert til Andøya flystasjon. En eventuell flytting av denne kompetansen til Evenes vil gjøre at kompetansen forvitrer og mest sannsynlig forsvinner. Dette også etter at en eventuelt har kjøpt inn nye MPA-fly.

Det samme kan nok sies om dagens Kystvakt også. En flytting av administrasjon og operasjonssenter, vil medføre en kompetanseflukt som ikke gavner forsvaret. For meg er og blir Kystvakten en militær organisasjon som utfører enkelte viktige samfunnsoppgaver, som fiskerikontroll, tolloppdrag, politimyndighet i henhold til Kystvaktlov, med mer. Men like fullt har Kystvakten en viktig rolle i den militære sammenhengen, som for eksempel suverenitetshevdelse og tilstedeværelse. Disse to oppgavene er så viktige at dette alene er argument for at Kystvakten fortsatt skal være del av den militære organisasjon.

P3 Orion og Kystvakten utgjør sammen to viktige organisasjoner som ivaretar norske interesser på en utmerket måte. Slik de i dag kan utfylle hverandre, gjør at disse to enhetene ivaretar norske interesser på en meget god måte.

Lokalsamfunnene i Vesterålen må nå sammen arbeide for at både Kystvakten og MPA-virksomheten fortsatt skal være på Sortland og Andenes. For meg er det et stort, underlig spørsmål som reiser seg i kjølvannet av den debatten og de ryktene vi nå ser. Hvordan var det mulig for Arbeiderpartiet å gjenåpne Evenes som ny militær flyplass? En ser av alle ryktene at en virkelig skal satse der borte. Bør ikke Forsvarssjefen se på muligheten til å bruke Andøya som QRA i stedet for Evenes? Etter mitt syn jo, det bør han. Og dersom Forsvaret ikke tør gjøre grepet med å legge ned Evenes som fremtidig QRA base, må politisk nivå med Regjeringen og Stortinget ta dette grepet, når de skal behandle neste langtidsmelding og Forsvarssjefen sin forsvarsstudie.