Epidemien krever økt forebygging

SVINEINFLUENSA: Helsedirektør Bjørn Inge Larsen gikk 27. juli ut med at det nå er stor fare for rask spredning av svineinfluensa mellom mennesker i Norge. Konsekvensene av dette kan bli store, både ved at mange kan bli alvorlig syke og ved at viktige samfunnsfunksjoner påvirkes av at svært mange med mildere sykdom blir borte fra jobben. Det er likevel fortsatt mulig å redusere spredningen med omfattende strakstiltak. Med slike tiltak nå kunne det være mulig å forsinke spredningen i Norge så mye at epidemien ikke slår til for fullt før en effektiv vaksine er tilgjengelig. Det er vanskelig å forutsi hvor raskt epidemien vil spre seg i Norge. Et grovt anslag ut fra det vi vet om spredningen i USA og Storbritannia, kan tyde på at epidemien der har spredt seg med en hastighet svarende til om lag en dobling av antall tilfeller per uke.

I Norge har vi nå om lag 340 tilfeller av svineinfluensa som er bekreftet gjennom laboratorietester. Det virkelige antall smittede kan godt være en god del høyere, siden det kan være mange har mildere sykdom som ikke er diagnostisert. Om vi anslår at 800 vil være smittet ved månedsskiftet juli-august og vi hos også hos oss får en dobling av tilfeller hver uke, ville vi forvente å ha om lag 200 000 smittede i begynnelsen av oktober. Om effektive tiltak kunne redusere spredningshastigheten til det halve av dette (en dobling hver annen uke), ville vi fram til begynnelsen av oktober ha mye færre tilfeller (rundt 12 000) og først ved begynnelsen av desember ha 200 000 som er smittet.

Dette er meget usikre tall, siden den «naturlige» doblingstida for spredningen uten spesielle tiltak er ukjent og vil variere mellom ulike land. Men beregningene illustrerer likevel at det er mye å vinne ved å redusere spredningshastigheten, selv om at det nok er noe optimistisk å regne med at den kan redusere til det halve. Det antydes nå at en effektiv vaksine kanskje vil være tilgjengelig for bruk allerede i oktober. Det er derfor svært viktig å forsinke spredningen slik at færrest mulig blir smittet før den tid. Til denne tid har tiltakene fra helsemyndighetene i hovedsak begrenset seg til råd om hva den enkelte kan gjøre for å unngå å bli smittet og hvordan man bør forholde seg når man selv blir syk. Det er meget viktig at folk flest følger opp denne informasjonen.

I tillegg bør man nå:

•Advare mot feriereiser og andre mindre viktige reiser til områder hvor smittespredningen er stor.

•Advare mot faren ved smittespredningen i Norge, ved å anbefale at man unngår å oppsøke steder der mange er samlet på et lite område, spesielt situasjoner og forsamlinger med mange tilreisende fra områder med stor smittespredning

•Anbefale ulike organisasjoner å avlyse eller utsette arrangementer, møter og konferanser med mange tilreisende. Engelske helsemyndigheter har allerede gått ut med anbefaling om at man vurderer å utsette internasjonale konferanser med mange tilreisende fra smitteutsatte områder.

•Gå aktivt ut til ansvarlige for festivaler og andre arrangementer som er under avvikling i tida framover for å påse at tiltak for å redusere faren for smittespredning blir gjennomført. På den måten vil man eventuelt kunne unngå eller begrense slike utbrudd som vi nå har ved 4H leiren i Breim.

•Vurdere forløpende om skole- og studiestart bør utsettes. Det er spesielt viktig at personer med underliggende sykdommer som øker risikoen for alvorlig sykdom, unngår å bli smittet. I USA anbefaler nå senteret for smittekontroll (CDC) at personer med sykdommer som disponerer for alvorlig influensa unngår store forsamlinger i områder der det finnes influensasmitte, alternativt at de bruker ansiktsmaske om de ikke kan unngå slike situasjoner. De fleste tilfellene som til denne tid er registrert i Norge, er smittet i utlandet. Som Helsedirektøren også har påpekt, er det vanskelig å forutsi hvor rask smittespredningen mellom mennesker innen landet vil bli. Men det er uansett gode grunner for kraftige forebyggende tiltak nå. Om vi oppnår å forhindre at epidemien når toppen før en effektiv vaksine er tilgjengelig, vil mange tilfeller av alvorlig sykdom kunne unngås. Også samfunnsøkonomisk kan det være mye å vinne på å iverksette mer omfattende tiltak nå.