Er det så farlig at kvinner holder seg hjemme?

Kvinner gjør mest hjemme og de er like tilfredse med arbeidsdelingen som menn.

TILFREDS: «Kvinner tar mest ansvar for hus og familie, og de er like tilfreds med denne arbeidsdelingen som menn», skriver artikkelforfatteren. Foto: Nina Ruud
TILFREDS: «Kvinner tar mest ansvar for hus og familie, og de er like tilfreds med denne arbeidsdelingen som menn», skriver artikkelforfatteren. Foto: Nina RuudVis mer

YS-forbundet Negotia er opptatt av likestilling. Nylig har vi gjort analyser basert på YS sitt arbeidslivsbarometer. Funnene avdekker at kvinner ikke bare fortsatt tar mest ansvar for hus og familie, men de er like tilfreds med denne arbeidsdelingen som menn. At kvinner fortsatt gjør mest hjemme er vel som forventet, men at de er tilfredse med situasjonen overrasker.

Dette er interessante funn i lys av debatt om hel- og deltidsstillinger i arbeidslivet, fleksibilitet og opparbeidelse for eksempel av pensjonsrettigheter. Som fagforbund er Negotia opptatt av å legge forholdene til rette for å sikre lik deltakelse i arbeidslivet både for kvinner og menn.

Det at folk ser ut til å være tilfredse med kombinasjonen av arbeids- og familieliv til tross for store kjønnsskjevheter, skal vi respektere. Samtidig er det grunn til noe uro og til å spørre seg hvor bevisste disse valgene er. Negotia har eksempelvis gjort andre analyser som avdekker at kvinner både har dårligere kunnskap om pensjon og dårligere ordninger blant annet som følge av kortere deltakelse i arbeidslivet.

Konsekvensene for kvinner som jobber mindre enn menn, er at rettigheter basert på deltakelse i arbeidslivet reduseres. Grunnlaget for ulike trygde- og stønadsordninger blir dårligere; ikke minst blir pensjonsgrunnlaget lavere.

Når valg om å være hjemme gjøres uten tanke på konsekvenser er det grunn til uro. Negotia tar dette på alvor og tilbyr blant annet våre medlemmer kurs i pensjonsrettigheter. Myndighetene kan også bidra, for eksempel ved å pålegge arbeidsgiver å opplyse om «opparbeidet pensjon» på lønnsslippen, på samme måte det opplyses om både opparbeidet ferie og innbetalt skatt.

Når kunnskapen øker skal vi ikke se bort fra at også holdningene endrer seg - og på den måten vil vi lykkes bedre med å få et arbeidsliv hvor kvinner og menn deltar likere enn i dag. Den utviklingen vil vi følge nøye med på framover gjennom de neste Arbeidslivsbarometrene som måler temperaturen i norsk arbeidsliv.