Er mobbekampanjer løsningen?

MOBBING: Elevundersøkelsen 2008 viser at antall elever som opplever å bli mobbet har hatt en svak økning. Ca 10 % av elevene opplever å bli mobbet av lærere og andre voksne på skolen. På NRK 15.10. etterlyses kampanjer mot voksne som mobber barn. Professor Erling Roland ved Senter for atferdsforskning og Universitetet i Stavanger mener det nå er på tide å stille seg spørsmålet om hvorfor slike kampanjer ennå ikke er blitt rettet mot voksne. Kunnskapsministeren etterlyser holdningsendringer blant skoleledere og lærere, og vil undertegne et nytt «Manifest mot mobbing.»

Mobbing er kun ett av områdene i elevundersøkelsen som omfatter områdene trivsel, motivasjon, læring, vurdering og veiledning, arbeidsmiljø og elevmedvirkning. Ved å være for rask med å starte kampanjer på enkelte områder i undersøkelsen, så er det ikke sikkert en treffer det som påvirker og opprettholder problemene.

Et eksempel: En elev viser lav innsats og motivasjon. Han trives dårlig i klassen, skaper uro og kommer ofte i konflikt med lærer. Han opplever å bli hengt ut av lærer i klassen. Han er usikker på hvilke forventninger lærer har til skolearbeidet, og har gitt opp å få gode resultater. Lærer er nyutdannet. Han strever med å få struktur på undervisningen. Han opplever lite støtte fra kollegaer og rektor. I lærerutdanningen har han lært lite om vurdering og veiledning av elever. Han synes det er vanskelig å takle uro og disiplinvansker i klassen. I det siste har han merket at han tyr til ironi i forhold til enkelte elever. Han ønsker å få veiledning av mer erfarne lærere. Men alle er travle og har visst nok med sitt. Han skulle gjerne snakket med rektor om dette, men hun er sjelden til stede på skolen. Hun har så mange møter i kommunen.

Eksempelet viser at problemer ofte er kompliserte og sammensatte. Jeg vil ikke på noen måte forsvare voksnes mobbing av barn, eller mobbing i sin alminnelighet. Det er kampanjetanken jeg er skeptisk til. Det er som regel ikke èn årsak til problemer i skolen. Om en begynner å forstå lærere som mobbere, og retter kampanjer mot disse, kan en risikere å gjøre lærerne ennå mer usikre og lite kompetente i jobben. Det er bred enighet i fagmiljøer om at enkeltelevers atferd må forstås i lys av ulike forhold i læringsmiljøet. På samme måte er det nødvendig å forstå læreres handlinger og praksis i lys av skolekultur, ledelse og samarbeid i kollegiet.

Det finnes mye forskning om ulike problemer i skolen. Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med Helse- og sosialdirektoratet utgitt «Forebyggende innsatser i skolen»(2006), en veileder som viser hvilke programmer og modeller som har dokumentert effekt. Stadig flere skoler velger slike programmer for å jobbe langsiktig og systematisk med skoleutvikling som inkluderer hele personalet. Slikt arbeid er tidkrevende, og kan lett komme i konflikt med krav om å delta i kampanjer som kun har fokus på en del av et større problemområde..