Er offentlig tørst best?

VANN: Elise Christensen mener jeg burde lest UNDPs Human Development Report for 2006 før jeg uttalte meg posititivt om privatisering av vannforsyninger i Dagbladet. Jeg har lest rapporten, og jeg ser ikke at UNDP anbefaler at vannforsyning skal være et offentlig gode blottet for innslag av privat virksomhet. Christensen sier selv at det offentlige står for over 90 % av vannforsyningen rundt om i verden, og et par avsnitt senere at 1,2 milliarder mennesker står uten rent vann. Da er det ikke sikkert at mer av det samme er det som skal til.

BEREGNINGER viser at det trengs nærmere 180 milliarder dollar årlig for å halvere antall mennesker uten tilgang på rent vann innen 2015. Pr. dags dato ligger de samlede investeringene på 70-80 milliarder dollar årlig. Tror Christensen det er realistisk (ikke ønskelig) å basere seg på mer enn dobling av vestlig bistand til vannforsyning fremfor å la private bli en del av løsningen?Det er ikke slik, i hvert fall ikke i min politiske forståelse, at det offentliges ansvar for rent vann oppheves dersom private aktører involveres i å bidra til at dette målet nås. Et slikt utgangspunkt er ideologisk dogmatikk hvor det er viktigere at vannforsyning skjer via statlig eide rørledninger enn at det forsynes rent vann.

CHRISTENSEN skriver privat vannforsyning har ført med seg «15 år med brutte løfter ovenfor befolkningen i fattige land. Konsekvensen har vært dårlig vannkvalitet, kolerautbrudd, manglende utbedringer og utvidelser av vannettet, korrupsjon og økt forurensning». Påstanden står uten kilder, og for den saks skyld uten sammenligning med vannforsyning i offentlig regi.Sebastian Galiani, Paul Gertler og Ernesto Schargrodsky viser i sin artikkel «Water for Life: The Impact of the Privatization of Water Services on Child Mortality» at i Argentina falt barnedødeligheten med 8 %, og hele 26 % i de fattigste områdene hvor vannforsyningene ble overtatt av private selskaper. Ville det vært bedre å beholde en høyere barne-dødelighet dersom bare vannforsyningen fortsatt var på offentlige hender?

ARGENTINAS president skal igjen gjøre vannforsyning til en oppgave som kun løses av det offentlige vil det muligens innvendes. Til det vil jeg svare at det er ikke bare i Norge politikere handler på en måte som ikke er til beste for befolkningen av hensyn til sine ideologiske skylapper. Mangelen på vann er en av våre aller største utfordringer. Det er en for viktig oppgave til at den skal overlates helt til private, men det er et for viktig utviklingsspørsmål til å ikke slippe alle gode krefter til.