Et fornuftig klimaskifte

Ingress

Meninger

Klimatrusselen blir stadig mer konkret og håndgripelig. I dag legger FNs klimapanel fram en ny rapport som forteller at klimaendringene vil fortsette i flere tiår, selv med globale mottiltak. Lekkasjer fra rapporten, gjengitt i Aftenposten, viser at det er nødvendig med drastige tiltak for å bremse og seinere snu utviklingen. Klimapanelet sier at utslippene av klimagasser må ned med mellom 40 og 70 prosent innen 2050. Dit er det langt. Siden 2000 har utslippene økt med to prosent. Vi styrer bevisst mot en oppvarming på 3,5 til 4 grader. Selv med 1- 2 graders varmere temperatur vil miljøkonsekvensene bli enorme. Ikke minst vil produksjonen av mat og tilgangen på ferskvann bli rammet.

Det er likevel ikke nødvendig å skue langt inn i framtida for å få øye på hva utslipp betyr for mennesker og miljø. Store deler av Østlandet, særlig Oslo, Vestlandet og Midt-Norge har farlig høye nivåer av lokal luftforurensning. Hovedkilden er biltrafikk, sier EFTAs overvåkingsorgan ESA som har vurdert målinger av luftkvaliteten gjennom flere år. I Oslo har grenseverdiene vært overskredet sammenhengende siden 2008. Nå slår ESA fast at tross tiltak som er satt inn, så vil ikke forurensningsnivået i hovedstaden være nede på et akseptabelt nivå før tidligst i 2025.

Klimapolitikken er et område hvor det er akutt behov for samarbeid over alle typer grenser. Det gjelder nasjonalstater, næringsinteresser og politiske retninger. Problemet er globalt og det må etableres forpliktende internasjonale avtaler som reduserer utslippene. Det globale perspektivet er likevel lite verdt om ikke nasjonalstatene og alle ledd ned til enkeltmenneskene engasjerer seg. For Norges del har denne forståelsen resultert i tverrpolitiske klimaforlik. Dette er også veien videre, for den blir krevende.

Da er det grunn til å merke seg de signalene som nå kommer fra Arbeiderpartiet. Det er tydelig at det foregår en snuoperasjon når det gjelder klimapolitikken. Både Jens Stoltenberg og hans mest sannsynlige etterfølger, Jonas Gahr Støre, har den siste tida gitt klimapolitikken en tydeligere og mer prioritert plass i partiets profil. På partiets landsstyre formulerte Stoltenberg et nytt klimamål for Norge: Utslippene skal reduseres med inntil 50 prosent innen 2020. Oslo Ap har foreslått at all biltrafikk inn til hovedstaden må skje med nullutslippskjøretøy innen 2035. Det er nok de som vil hovere over klimaskiftet i Ap og peke på at det skjer på overtid. Det er unødvendig. Det viktige er at Ap nå er inne på en bedre og grønnere kurs.