Et historisk løft for politiet

KRISEPAKKEN: Regjeringens tiltakspakke har som mål å motvirke arbeidsledighet. Nå styrker vi politibemanningen i hele landet.

En tilleggsbevilgning på 252 millioner kroner gir rom for å opprette 460 nye sivile stillinger i politiet. Så snart vi har fått folk på plass, kan om lag 280 polititjenestemenn frigjøres fra sivile oppgaver som arrestforvaring, transport og grensekontroll, og settes inn i operativt politiarbeid. De nye stillingene kommer i tillegg til årsverkene som ligger inne i statsbudsjettet for 2009. Totalt får politiet en økning på 710 årsverk i løpet av inneværende år. Dette er en satsing som folk vil merke!

Med dette får politiet et historisk løft og innfrir alle krav om flere stillinger – og vel så det. Opposisjonen ved Høyre, krevde i Dagbladet sist fredag at det må ansettes 200 nye sivile folk i politiet. Vi ansetter 460. Politiets Fellesforbund ba oss den 8. desember i fjor om å umiddelbart etablere 200-300 nye sivile stillinger. Vi etablerer 460. Regjeringen tar nå et langt skritt videre i prosessen med å øke politikraften i Norge, noe vi har jobbet intenst med helt siden vi tiltrådte i 2005.

Det største problemet i politiet i dag er den lave bemanningen. Stillinger står ledige i flere politidistrikter fordi det ikke finnes kvalifiserte folk til å fylle dem. Dette skyldes blant annet arven fra forrige regjering, som ikke sørget for nødvendig rekruttering. Vi har vært tydelige hele tida: Hvis vi skal gjøre noe med bemanningssituasjonen i politiet, så må vi utdanne flere politifolk! Nå er vi i ferd med å rette opp denne situasjonen. De to siste årene har det vært et rekordhøyt opptak til Politihøgskolen, med 432 studenter hvert år. Og i 2009 øker vi opptaket ytterligere, til 552 studenter.

Det betyr at det i inneværende stortingsperiode vil bli utdannet 1.776 politifolk – det vil si mer enn 600 flere enn i forrige periode. Gjennom de nye stillingene og det økte studentopptaket vil vi i løpet av 2009 være halvveis i å oppfylle måltallet på 1.000 nye årsverk i politiet – etter bare ett år! Måltallet ble formulert i Politidirektoratets rapport «Politiet mot 2020» i 2008, og skal etter planen oppfylles først i 2020. Hele Politi-Norge – det vil si samtlige politidistrikter samt spesialenheter som Kripos, Økokrim og Politiets utlendingsenhet blir nå styrket med flere årsverk. Oslo politidistrikt får 100 av de 460 nye stillingene. Sammen med DNA-reformen, nødnett og en rekke andre tiltak er dette med å gi oss mer politikraft og økt trygghet i samfunnet.