Et kulturelt u-land

- Årsaken til at Norge er et kulturelt u-land og nærmest kunstfiendtlig sammenliknet med våre naboland, ligger i manglende tradisjoner og følgelig en manglende politisk vilje når det gjelder støtte til tradisjonelle kulturinstitusjoner.

Dette uttaler statssekretær i Kulturdepartementet Ivar Egeberg i forbindelse med salget av Munchs Ibsen-portrett, og en gryende mistanke om at bildet kanskje er forsvunnet ut av landet for godt. Han viser til det urealistiske ved å gå inn i et fritt kunstmarked med et statlig innkjøpsbudsjett for denne type kunst på 2,8 mill. kroner. På spørsmål om opprettelsen av et eventuelt fond til innkjøp av stor nasjonal kunst, viser han til manglende politisk vilje og en generell holdning som gjør det vanskelig å få gjennomslag for en slik idé. - Årsaken til Norges uforholdsmessig lave kulturbudsjett ligger i at vi ikke har vært en fri nasjon i mer enn i underkant av 100 år, sier han, og at vi derfor har blitt hengende etter i forhold til våre naboland.

Han viser imidlertid til et offensivt forslag fra Kulturdepartementet om økt budsjett der det også vil være snakk om å prioritere et slikt fond. Men dette kommer først opp i statsbudsjettet til høsten, og den første bøygen blir da, ifølge Egeberg, hans egen regjering og siden Stortinget.