Et nytt Heimevern

DEN KALDE KRIGEN

er definitivt forbi, og Norge står overfor nye sikkerhetsutfordringer. I vårt nærområde må det tas høyde for at situasjoner med politisk og militært press, terroranslag, episoder og kriser kan, i motsetning til det vi forutsatte under den kalde krigen, oppstå uten særlig forvarsel. Heimevernet spiller en sentral rolle i ivaretagelsen av en rekke av Forsvarets oppgaver, blant annet knyttet til terrorhandlinger på norsk jord. Heimevernet bør fortsatt bidra til å beskytte samfunnet, sårbar infrastruktur og spille en sentral rolle i den sivile beredskap, men måten oppgavene skal løses på kan være annerledes enn tidligere. Heimevernet må i større grad være forberedt på å gi væpnet støtte til det sivile samfunn i fredstid, blant annet ved å bidra til å sikre vital infrastruktur som olje- og gassinstallasjoner, kraftforsyningen og tele- og dataanlegg. I tillegg må Heimevernet kunne forsterke annen militær tilstedeværelse i utsatte områder nå som bl.a. hæren reduseres.

KVALITETSREFORMEN

i Heimevernet skal gi personell med høyere kompetanse, bedre materiell og bedre trening. En differensiering i innsatsstyrker, forsterkningsstyrker og oppfølgingsstyrker vil gjøre det mulig å heve kvaliteten på deler av styrken betraktelig. Heimevernet vil få en økt andel styrker som på kort varsel kan settes inn i meget krevende oppdrag. Innsatsstyrkene vil bli en spydspiss i Heimevernet og Forsvaret for øvrig. Disse får en god porsjon realistisk trening med topp moderne utstyr. Kvalitetreformen i heimevernet krever selvsagt ressurser. Investeringsnivået er i den militærfaglige utredning planlagt økt gradvis fra 90 millioner til ca 250 millioner kroner årlig. Samtidig skal en reduksjon av antall HV distrikter fra 18 til 12 bidra til at det frigjøres ressurser til modernisering, anskaffelse av nytt utstyr og mer trening.

Når omgivelsene endrer seg, må enhver organisasjon vurdere hvordan endringene skal møtes og håndteres. Vi som er med i Heimevernet kjenner dette godt fra vårt sivile liv. Den solide organisasjon vi kjenner med en god grunnidé og særpreg er et godt utgangspunkt for å skape det heimevernet Norge trenger for å beskytte mennesker og livsviktige samfunnsfunksjoner også i fremtiden. Kvalitetsreformen er en riktig vei for å sikre et heimevern som er relevant i en forandret sikkerhetspolitisk verden. En ensidig bevaring av det gamle vil virke lite tilfredsstillende på befal og mannskaper, som mer enn noen gang krever at oppgaver, utstyr og trening skal være relevant for dagens og fremtidens oppgaver.