MOBILTELEFONEN:
Kan åpnes med tvang
MOBILTELEFONEN: Kan åpnes med tvangVis mer

Nå kan politiet bruke tvang for å åpne mobiltelefonen:

Et nytt sår i rettsstaten

Dagbladet mener: Ny lov gir politiet alt for store fullmakter. En domstol bør avgjøre om det skal brukes tvang for å åpne datasystemer.

Meninger

Fra 1. juli kan politiet tvinge deg til å åpne mobiltelefonen med fingeravtrykket ditt. Et stortingsvedtak åpner for at politiet ved ransakinger kan forlange at du medvirker til å åpne alle typer datasystemer som er sikret med biometri, dvs. fingeravtrykk, iris- eller stemmegjenkjenning. Hvis du nekter kan politiet anvende tvang for å få deg til å åpne mobiltelefonen eller andre lagringsmedia. Avgjørelsen om bruk av tvang skal normalt tas av en politijurist, men i hastesaker kan politiet ta avgjørelsen på stedet. Bakgrunnen for den nye loven er at høyesterett i en kjennelse i august 2016 fastslo at det ikke var hjemmel til å bruke tvang for å få tilgang på innholdet i mistenktes mobiltelefon ved bruk av fingeravtrykk.

Den nye loven åpner for at politiet får en slik adgang. Det er knapt satt noen begrensninger på hvem som kan tvinges på denne måten. Ved ransaking av et datasystem «kan politiet pålegge enhver som har befatning med datasystemet å gi nødvendige opplysninger for å få adgang til datasystemet ...» Dersom noen nekter å etterkomme pålegget, kan politiet gjennomføre den biometriske autentiseringen med tvang. «Enhver» kan altså tvinges til å åpne en mobiltelefon som kan inneholde svært privat eller taushetsbelagt informasjon.

Loven er et hastverksarbeid og har passert høringsinstansene og Stortinget uten særlig oppmerksomhet. Fra juristhold er det likevel framkommet flere kritiske bemerkninger. De viktigste gjelder to forhold. Det ene er at politiet selv skal avgjøre om tvangsbruk er nødvendig. Alternativet ville være at en domstol tok en slik avgjørelse. Det ville medføre en langt grundigere vurdering av bruken av tvang. Domstolsbehandling ville også gi en bedre beskyttelse mot misbruk av innsyn i informasjon som er privat.

Den andre innvendingen handler om prinsippet om at ingen skal måtte inkriminere seg selv, altså at man kan la være å avgi forklaring eller gi opplysninger som kan skade en selv. Ellers blir det pekt på at loven neppe vil ha noen betydning for lovbrytere som tenker seg om. Den som dropper fingeravtrykk på telefonen og bare bruker pinkode, vil ikke rammes av loven.

Den nye loven kan virke moderne i en tid der lovbryterne blir stadig mer teknologisk bevisste og kyndige. Likevel inngår den i en politisk prosess der det hele tida skjæres store eller små biter av rettsstatens grunnlag. Politiet eller andre myndigheter får stadig flere fullmakter som kan brukes til å kontrollere alle menneskers liv. Det leder mot en ubalanse der de demokratiske frihetene er varig svekket.