Et nytt velferdsløft

Gratis barnehage og SFO kan være den nye store velferdsreformen.

Meninger

Fellesskapet bruker i dag 15 milliarder kroner på barnetrygden, som for hver enkelt familie utgjør 970 kroner i måneden fram til barnet fyller 18 år.

Kristin Vinje, leder av Høyres kunnskapsutvalg, ønsker nå å vrake barnetrygden for å kunne fjerne foreldrebetalingen i både barnehage og skolefritidsordning. Det vil kunne spare foreldre som benytter seg av ordningene for omtrent 1500 kroner i måneden per barn.

Det er grunn til å ta forslaget på alvor. Både Arbeiderpartiet og Venstre har tidligere luftet liknende tanker. Gratis SFO og barnehage kan godt tenkes å være det neste store velferdsløftet.

Både barnehage og skolefritidsordning er nemlig vesentlige faktorer i å fremme arbeid, integrering og å gi alle barn muligheten til å lykkes i livet. Forskning viser at barnehagedeltakelse fremmer utdanning og tettere tilknytning til arbeidsmarkedet i voksen alder.

Det er liten tvil om at forslaget vil ha positive virkninger. Evalueringer viser at forslaget har ønskede virkninger der det er forsøkt. Gratis kjernetid i barnehage øker deltakelsen og virker positivt for barnas videre læring, viser evalueringer fra SSB og FAFO. Spesielt gjelder det barn med innvandrerbakgrunn.

Evalueringer av SFO-ordningen viser også at en del foreldre er svært prissensitive (se pdf). Det er grunn til å tro at de barn som hadde hatt spesielt stor nytte av SFO-ordningen faller fra når prisen blir for høy. En gratis ordning vil kunne gjøre SFO og barnehage til de fellesarenaene de var ment å være.

Å kutte barnetrygden er imidlertid ikke uproblematisk. Uten den vil mange flere familier havne under fattigdomsgrensen. Spesielt gjelder det aleneforsørgere, som i dag mottar dobbel barnetrygd.

Forslaget vil riktignok gjøre det enklere å være småbarnsforelder, men når barnet etter 4. klasse ikke lenger har skolefritidsordningen, vil aleneforsørgere måtte greie seg på 23 300 kroner mindre per år enn med dagens ordning. Det er en betydelig sum for familier som allerede sliter med å få endene til å møtes.

Skal forslaget være bærekraftig er Høyre nødt til å komme opp med målretta ordninger som forhindrer økt barnefattigdom.