ADVARER: WWF sjef Nina Jensen mener Senterpartiets rovdyrpolitikk øker sjansen for sultedød og store lidelser.  Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet
ADVARER: WWF sjef Nina Jensen mener Senterpartiets rovdyrpolitikk øker sjansen for sultedød og store lidelser. Foto: Jacques Hvistendahl / DagbladetVis mer

Et råkjør mot rovdyr

Det blir stadig vanskeligere å være rovdyr i norsk natur. I mai diskuterer Stortinget om det skal tillates mer ekstreme metoder for å holde antall rovdyr nede.

Debattinnlegg

Stortinget har vedtatt hvor mange rovdyr vi skal ha. Dette er mål som holder rovdyrbestandene på et eksistensminimum, og selv om bestandsmålene er nådd for ulv og jerv, befinner de seg på Norsk rødliste over arter som er truet av utryddelse. Det gjør også bjørnebestanden, som er langt unna målet om 13 ynglinger i året.  I tillegg er både ulv, bjørn og jerv arter som er fredet.

For å holde rovdyrbestandene nede er det tillatt med kvotejakt (gaupe), lisensfellinger, skadefellinger og ekstraordinære avlivinger. Regler om dyrevelferd og human avlivning gjelder for all viltforvaltning. Det skal for eksempel ikke jaktes i yngletiden, fordi dyrene er særlig sårbare da, og fordi det er fare for å påføre etterlatte unger store lidelser som i verste fall fører til at de dør.

Nå har Senterpartiet fremmet forslag i Stortinget om å tillate metoder som innebærer en forråing av rovviltforvaltningen, der grunnleggende jaktprinsipper som yngletidsfredning tillegges liten eller ingen vekt. Vi vet at det foregår omfattende ulovlig rovdyrjakt. Et enda større press på de allerede sårbare rovdyrbestandene er helt uakseptabelt.

Jakt på gaupe i yngletiden Et av forslagene går ut på å utvide kvotejaktperioden på gaupe i Nord-Norge til 30. april. Det er vanskelig å skjønne, ettersom vi i dag ligger under bestandsmålet for gaupe. Gaupa har sin parringstid i mars, så dagens jaktperiode (avslutning 31. mars) griper allerede inn i yngletiden. En ytterligere utvidelse vil gjøre situasjonen mye verre. Det er også til ettertanke at båndtvangen for hunder er fra 1. april for at viltet skal få fred i yngletiden. Denne freden må også komme truede rovdyr til del.

Framskyndet jakt på jerv Senterpartiet vil også framskynde lisensfellingsperioden på jerv. I dag går startskuddet 10. september, mens forslagsstillerne ønsker seg 20. august. På denne tiden er jervungene ennå avhengige av moren. Jo tidligere lisensfellingsperioden starter, desto større sjanse er det for at unger ikke vil klare seg alene i fjellet. Jervungene blir mer uavhengige av moren i løpet av sommeren, men å framskynde lisensfellingen vil bare øke sannsynligheten for sultedød.

Utvidet jakt på bjørn Et annet av forslagene er å forlenge lisensfellingsperioden for bjørn til 1. november. Dette kan sammenfalle med tiden bjørnen går i hi. I denne perioden er bjørnen sårbar, den må etablere hi og samtidig spare på ressursene den skal leve på gjennom vinteren. Derfor slutter fellingsperioden 15. oktober — noe annet vil være helt ødeleggende for bestanden.

WWF ønsker levedyktige bestander av rovdyr i norsk natur. Det samme gjør 80 prosent av den norske befolkningen. Vi ønsker også en forvaltning av rovvilt som bygger på de samme prinsippene som øvrig viltforvaltning. WWF vil derfor at Stortinget sier nei til forslagene fra Senterpartiet, som legger opp til en forråing og et voldsomt press på rovdyrbestandene.

Mahatma Gandhi har sagt: "En nasjons storhet og dens moralske framskritt kan måles etter hvordan den behandler sine dyr». Vi kan ikke være bekjente av å forvalte våre store rovdyr på randen av utryddelse.