Etikk-krise

FORSKNING: Under tittelen «Forskningsetikk og arbeidspress» skriver statssekretær i Kunnskapsdepartementet Åge R. Rosnes om arbeidssituasjonen for den regionale forskningsetiske komité i Helse Sør (REK-Sør). Her hevder han at Gudleiv Forr i sin kommentar i Dagbladet 26. januar tar feil når han hevder at Kunnskapsdepartementet har unnlatt å reagere på den vanskelige arbeidssituasjonen i de forskningsetiske komiteene. Som tidligere leder av REK Sør vil jeg gjerne gi opplysninger om de faktiske forhold. Arbeidsmengden for medlemmene i Helse Sørs forskningsetiske komité kan illustreres ved at REK Sør hadde omkring 500 prosjektsøknader til behandling i 2005. Svar skal gis innen 30 dager. Hver helseregion har sin forskningsetiske komité, og komiteen i Helse Nord hadde i samme år omkring 100. I Stockholm er det satt et tak på 250 søknader per år per komité. På desembermøtet i REK Sør hadde vi 50 prosjektsøknader til behandling ved siden av orienteringssaker, og vi skulle ta stilling til to store høringsuttalelser. Det var 12,5 kilo sakspapirer og ca. fem minutter til diskusjon av de enkelte prosjekter. Jeg fant det helt uansvarlig å ta stilling til alvorlige forskningsetiske problemstillinger under et slikt tidspress og gikk av på dagen.

ROSNES skriver at Departementet i ei tid har kjent til den vanskelige arbeidssituasjonen for komiteene. Det er en tilslørende formulering. Sannheten er at Departementet har kjent til arbeidsbelastningen i meget lang tid, uten å gjøre noe. I et 12 sider langt brev fra sekretariatsleder Knut Ruyter i Den nasjonale forskningsetiske komité (NEM) fra 1. desember 2004, for mer enn ett år siden, ble Departementet orientert om krisen. 13 måneder er altså tidsspennet som omtales når Rosnes skriver at «Departementet har i ei tid kjent til» komiteenes arbeidsbelastning. Siden brevet fra NEM ble sendt har arbeidsmengden økt betraktelig. Antall meldte prosjekter er økende. Ved siden av å skulle ta stilling til prosjektsøknadene mottar REK rapporter om bivirkninger, rapporter om avbrutte prosjekter og årsoppgaver om pågående prosjekter - for å nevne noe. Etter at jeg frasa meg mitt verv som leder av REK Sør innkalte dekanus ved det medisinske fakultetsstyre hele styret samt meg som avgått leder for REK Sør til møte 10. januar i år. Han inviterte også Departementet til å delta i dette møtet om krisen som REK Sør befinner seg i. Ingen fra Departementet fant imidlertid å kunne delta, noe som vakte både forbauselse og vantro. Gudleiv Forr har rett: Departementet reagerte ikke.