Etisk forvaltning av felles verdier

Etikkrådet for Staten Statens pensjonsfond - Utland legger i morgen fram rapport om fjorprets virksomhet. Kristin Halvorsen skriver at vi ennå ikke kan være hundre prosent sikre på at fellesformuen forvaltes på en etisk forsvarlig måte, men at et viktig nybrottsarbeid er i gang.

DE FLESTE synes det er en selvfølge at våre framtidige pensjonspenger ikke skal brukes til å finansiere produksjon av for eksempel klasebomber eller landminer. Derfor har vi satt en etisk standard for hvordan fellesformuen skal forvaltes, uten at dette står i veien for gode økonomiske resultater. Etikkrådet legger i morgen fram rapport om sin virksomhet i 2005 basert på de etiske retningslinjene for Statens Pensjonsfond - Utland. Norges Bank la nylig fram sin årsrapport om forvaltningen av fondet. I tillegg til å legge frem meget gode finansielle resultater, rapporterer Norges Bank også om sin utøvelse av eierrettigheter i henhold til de etiske retningslinjene for fondet. Rapportene fra etikkrådet og Norges Bank gir til sammen et bilde av et helhetlig rammeverk for forvaltningen av Pensjonsfondet - Utland, der både hensynet til finansiell avkastning og etikk søkes ivaretatt på en god måte. Jeg innrømmer gjerne at jeg er stolt av at arbeidet med å sikre at investeringer i Statens Pensjonsfond - Utland og eierskapsutøvelsen gjennom Norges Bank møter visse etiske standarder. Ikke fordi vi kan lene oss tilbake og være trygge på at våre verdier investeres på en hundre prosent etisk forsvarlig måte, men fordi vi har begynt et viktig nybrottsarbeid med å kombinere økonomiske og etiske hensyn i forvaltningen av fellesformuen. Det norske fondet er et av verdens største pensjonsfond, og det er derfor av stor betydning hvordan dette plasseres. I tillegg er det viktig fordi våre standarder og det grundige arbeidet som ligger til grunn for forvaltningen blir lagt merke til og følges av flere.

I DAG ER DET bred politisk tilslutning om hovedprinsippene vi følger for forvaltningen av fellesskapets formue, men det har vært en lang prosess å få dette på plass. Allerede i 1999 foreslo SV i Stortinget at forvaltningen av oljeformuen skulle underlegges etiske retningslinjer, men ble stående alene. Forslaget ble karakterisert som urealistisk. Særlig høyresiden harselerte med ideen om å kombinere etikk og butikk på denne måten.Tre år senere, og etter betydelig utenomparlamentarisk press, ble det satt ned et utvalg som skulle vurdere forslaget. Graverutvalget konkluderte med at slike retningslinjer ikke bare var mulig, men også ønskelig. I 2004 ble dette vedtatt av Stortinget, etter fem års innsats fra SV og allierte på utsiden av Stortinget. Derfor er det ekstra gledelig for meg å ha ansvaret for denne delen av norsk finanspolitikk. Dette etiske grunnlaget fremmes gjennom to typer virkemidler; eierskapsutøvelse for å fremme langsiktig finansiell avkastning innenfor rammene av etiske normer med hensyn til sosial og miljømessig bærekraft, og utelukkelse av selskaper for ikke å medvirke til brudd på grunnleggende etiske normer. Eierskapsutøvelsen er lagt til Norges Bank, mens Finansdepartementet er ansvarlig for å utelukke selskaper fra fondet. Departementet baserer sine beslutninger på tilrådinger fra det uavhengige etikkrådet for fondet.

ÅRSRAPPORTEN fra etikkrådet gir en god oversikt over rådets arbeid i 2005. Etikkrådet har kommet med tilrådinger om å trekke ut 17 selskaper fra fondets investeringsunivers. Finansdepartementet har fulgt disse tilrådingene. Av de 17 selskapene er 16 blitt trukket ut fordi de er involvert i produksjon av klasevåpen eller kjernevåpen. Ett selskap er trukket ut på grunn av brudd på etiske normer gjennom letevirksomhet utenfor det okkuperte Vest-Sahara. Rådet har videre gitt en tilråding om hvorvidt et bestemt minesystem er i strid med antipersonellminekonvensjonen. Det er viktig at beslutninger om uttrekk bygger på et grundig forarbeid. etikkrådets årsrapport viser at dette er tilfelle. Rapporten er også oversatt til engelsk, og jeg håper at mange både investorer og bedriftsledere leser den og kan trekke de samme lærdommer av rådets arbeid som jeg har gjort. Jeg har med glede merket meg at det er stor internasjonal oppmerksomhet rundt disse retningslinjene. Omtrent halvparten av de henvendelser jeg har fått fra utenlandske medier handler om nettopp dette. Det viser at våre valg på området har internasjonal betydning og kan stå som inspirasjon for andre.

FINANSDEPARTEMENTET er ansvarlig for forvaltningen av Pensjonsfondet. Fondet skal forvaltes på en forsvarlig måte hvor siktemålet er høy avkastning innenfor moderat risiko. Denne målsettingen er en del av grunnlaget for de etiske retningslinjene for fondet . Petroleumsressursene er en ikke-fornybar ressurs, og vi som lever i dag har en etisk forpliktelse til å forvalte denne formuen på en slik måte at også våre barn og barnebarn får nyte godt av den. Norges Bank er gitt det operasjonelle ansvaret for forvaltningen av fondet. Banken kunne nylig rapportere om en høy avkastning. Norges Bank har bygget opp en avansert og profesjonell forvaltningsorganisasjon og har bidratt positivt til de gode resultatene. I årsrapporten gir banken også en grundig omtale av eierskapsutøvelsen. I henhold til retningslinjene skal eierskapsutøvelsen baseres på FNs Global Compact og OECDs retningslinjer for virksomhetsstyring og flernasjonale selskaper. Banken kan vise til en betydelig aktivitet med hensyn til utøvelse av eierskap dette første hele året med etiske retningslinjer. Det er en omfattende oppgave, og det er forståelig at en oppbygging av denne virksomheten krever tid. Norges Bank etablerte i september i fjor en egen gruppe som skal ha ansvar for eierskapsutøvelsen, herunder stemmegivning og selskapskontakt.

TERSKELEN FOR Å TREKKE ut selskaper fra fondet skal være høy. Selskapenes normbrudd må være av en alvorlig, systematisk eller grov karakter for at dette virkemiddelet tas i bruk. Videre er det bare tilfeller hvor det er risiko for normbrudd fremover i tid som dekkes av retningslinjene. Jeg både håper og tror at det ikke er mange selskaper som er i denne kategorien. Tatt i betraktning at fondet er investert i rundt 3;500 selskaper, vil de som utelukkes utgjøre en liten andel. Norges Bank vil ha en omfattende oppgave knyttet til å utøve eierrettigheter i gjenværende selskaper. Jeg forventer at Norges Bank fremover vil synliggjøre at eierskapsutøvelse er et godt virkemiddel for å ivareta etiske hensyn, som hensynet til menneskerettigheter og miljø. I tråd med Soria Moria erklæringen vil vi følge opp dette området nøye. Det er snart 10 år siden Statens petroleumsfond, nå Statens pensjonsfond - Utland, første gang fikk tilført midler, mens de etiske retningslinjene bare har virket i vel ett år. Vi lærer stadig av den erfaring vi får ved anvendelsen av dem. Etter en tid vil det være naturlig å evaluere retningslinjene for å sikre at de virker etter intensjonen. Jeg inviterer organisasjoner og miljøer utenfor regjering og storting til å delta i evalueringen når den tid kommer, slik at vi kan kvalitetssikre de reglene som gjelder, og videreutvikle regelverket ytterligere. Vi skal ha ambisiøse mål for å ivareta etiske hensyn i forvaltningen av våre sparepenger.