Etterlysningen

Dagbladet vil vite hva regjeringen konkret gjør på kulturfeltet. Vel, vil man ha det konkret, skal man få det konkret.

KULTURPOLITIKK: På lederplass 15. mars skriver Dagbladet at «det vi etterlyste fra Giske var handling, ikke ord». Dagbladet kan tilbakekalle etterlysningen. Handlekraften i kulturpolitikken er i utmerket forfatning og befinner seg der den skal - i form av konkrete tiltak for å styrke kunst og kultur i Norge. I de fem månedene siden regjeringsskiftet har vi arbeidet systematisk med å gjennomføre Kulturløftet, vårt program for økt satsing på kultur. Opptrappingen mot 1 prosent av statsbudsjettet til kultur er i gang med 150 millioner kroner ekstra i årets budsjett. For første gang er en regjering like konkret på kultur som på andre områder. La meg nevne noen eksempler på hva vi har gjort og hva vi arbeider med:

1. Tidenes satsing på norsk film, produksjonsstøtten øker kraftig etter flere år med kutt. 2. Økt satsing på regionale filmsenter.3. Stanset salget av Filmparken på Jar. 4. Kraftig økning i tilskuddet til fri scenekunst. 5. Et solid løft for dansen og økt anerkjennelse gjennom en egen tilskuddsordning. 6. Større kunstnerisk handlefrihet for regionteatrene gjennom økte driftsbudsjett. 7. Økt budsjettet til Riksteatret og større muligheter for teater i distriktene. 8. Styrket driften av skuespillersenteret i Oslo. 9. Mer opera ut i landet ved økt støtte til distriktsoperaene. 10. Bedre betingelser for klassisk musikk gjennom økt støtte til symfoniorkestre. 11. Styrket musikkensemblene gjennom solid økning av tilskuddspotten hos Kulturrådet. 12. Bedre forhold for artister og band ved styrket musikkverkstedsordning og økt støtte til Norgesnettet for spillesteder og turné- og arrangørstøtten. 13. Økte rammer for fond for lyd og bilde etter år med stillstand og kutt. 14. Utvidet innkjøpsordningen for fonogram. 15. Styrket festival-Norge gjennom kraftig økning i festivalstøtten. 16. Sørget for vedtak om opplevelsessenter for pop og rock og startet arbeidet med prosjektering. 17. Sikret Norsk Rockforbund gjennom økt støtte til kompetansebygging. 18. Bevilget penger til prosjektering av nasjonal scene for folkemusikk. 19. Økt støtte til nasjonal scene for jazz. 20. Styrket kultur for barn og ungdom gjennom solid påplusning til Frifond-ordningen. 21. Gitt Ungdommens Kulturmønstring tidenes budsjettøkning. 22. Etablert 10 nye frivillighetssentraler. 23. Etablert en egen støtteordning for innkjøp av musikkinstrumenter til skolekorps. 24. Vedtatt å etablere en prøveordning med kulturkort for ungdom. 25. Lagt fram stortingsmelding om målbruk i offentlig tjeneste. 26. Satt i gang evaluering av bokbransjeavtalen. 27. Styrket formidling og produksjon av elektronisk kunst. 28. Styrket satsingen på utsmykking av offentlige bygg. 29. Økt rammene for museene og satt i gang arbeidet med kvalitetsdelen av konsolideringen. 30. Samiske kulturtiltak er styrket ved kraftig økning i kulturbevilgningen til Sametinget. 31. Styrket formidlingen av flerkulturelle uttrykk gjennom Mela/Stiftelsen Horisont og Du Store Verden. 32. Styrket leselyst i minoritetsmiljøer gjennom økt satsing på flerspråklig bibliotek. 33. Forsterket dialogarbeidet mellom trossamfunn. 34. Satt i gang kartlegging av likestillingssituasjonen på kulturområdet og gitt Norsk Filmfond i oppdrag å gjennomføre likestillingstiltak. 35. Økt pressestøtten og berget tilskuddet til Institutt for Journalistikk. 36. Lagt fram endringer i lov om eierskapsbegrensning i media. 37. Satt i gang arbeidet med kompensasjon for økte portoutgifter for avisene. 38. Sikret driften av lydavis for blinde.39. Sikret fortsatt sending av Alltid klassisk og Alltid nyheter på FM-båndet. 40. Forberedt budsjettet for 2007 med en fortsatt opptrapping av kulturbudsjettet. 41. Satt i gang arbeid med redusert byråkrati og bedre tilskuddsordninger på kulturområdet. 42. I gang med å utarbeide en offensiv handlingsplan for kultur og næring inkludert utenlandsprofilering. 43. Forbereder en kartlegging av kunstneres levekår. 44. Satt i gang arbeidet med en stortingsmelding om språk. 45. Startet arbeidet med kulturlov, forslag til lov sendes på høring i vår. 46. Arbeider med en ny og bedre filmpolitikk, utredningen om dagens støtteordninger er sendt på høring. 47. Satt i gang med arbeidet for å styrke kulturskolene. 48. Arbeider med kulturtiltak som kan bidra til større inkludering av minoriteter. 49. Arbeider med digitalisering av TV og radio, og forberedelsene til et digitalt bakkenett. 50. Arbeider med et løft for frivilligheten, blant annet med å etablere et eget frivillighetsregister.

LISTA ER LANG og kunne vært gjort enda lenger hvis plassen hadde tillatt det. Og det uten engang å ta med det som skjer i Kirken eller på idrettsområdet. Vår politikk på kulturområdet er konkret og handlekraftig. Den resulterer i mer kunst og kultur, bedre arbeidsbetingelser for kunstnere og flere kunst- og kulturopplevelser for folk i Norge. Vi tar gjerne imot innspill fra Dagbladet til en enda bedre kulturpolitikk. Men da må det være konkret.