Europa trenger norsk gass

GASS: I januar i år var 72.000 husstander i kalde Sarajevo uten varme. I Bulgaria sitter skolebarna med jakke og lue på innendørs. Helse Øst- og Sentral-Europa er gisler i en konflikt mellom Russland og Ukraina om russisk gass. Stilt overfor et stadig mer selvhevdende Russland og behovet for renere energi, trenger Europa norsk olje og gass. Gasskrisen som oppsto i Sentral-Europa etter Russlands leveransestopp til Ukraina gjorde inntrykk på hele EU, og EU ønsker nå å styrke Europas energisikkerhet gjennom et tettere forhold til andre energileverandører, som Norge.

Da blir det helt galt å gjøre slik som biskop Tor B. Jørgensen tar til orde for, nemlig å stanse letingen etter nye olje- og gassressurser i fem år framover. Det er riktig at produksjon av olje og gass ikke er problemfri, men svaret på dette er ikke å kreve stans i norsk olje- og gassleting. En slik politikk vil nemlig ha motsatt effekt av det kirkelederne hevder: Den vil øke klimagassutslippene. Norsk olje- og gassproduksjon er verdens mest CO{-2}-effektive, takket være en rekke tiltak og krav til aktørene på norsk sokkel. Utslippene fra olje- og gassproduksjon i Midtøsten er mer enn 1,5 gang så høye pr. energienhet som utslippene på norsk sokkel, og fra Russland er utslippene 2,5 gang så høye.

Nesten all gass fra norsk sokkel blir eksportert til det øvrige Europa. Der gir den et viktig bidrag til å redusere – ikke øke – Europas klimagassutslipp. I dag er kull den viktigste energikilden i EUs energiforbruk – andelen er 30 prosent. Kull slipper ut dobbelt så mye CO{-2} som gass for samme energimengde. De siste åra har gass styrket sin posisjon i det europeiske energimarkedet på bekostning av kull, til tross for at reservene av kull er langt større enn gass. Forklaringen er EUs politikk for å redusere klimagassutslipp. Skal dette fortsette, behøver Europa mer gass. Gass utgjør det alternativet som mest realistisk både kan dekke Europas etterspørsel etter elektrisitet på en kostnadseffektiv måte og bidra til at EUs klimamål for 2020 nås.

Derfor er det behov for mer – ikke mindre – norsk gass. Ikke bare for at barn i Bulgaria skal slippe å fryse om vinteren, men også fordi det faktisk bidrar til å redusere de samlede klimagassutslippene i Europa. Høyre har ikke noe imot at energipolitikk blir til «energi- og klimapolitikk», men vi må i hvert fall for all del unngå at den bare ender som en «energi- og symbolpolitikk».