Få fram kvinnene!

NORSK FILM: Dagbladet trykket søndag 15. februar en meget tankevekkende kronikk av Gunnar Iversen med tittelen «Av og for menn». Han påpeker at mannsdominansen i norsk film er et økende problem som må løses så raskt som mulig, og begrunner det med at en større bredde og variasjon i de norske filmene ville være godt både for markedet og publikum. Det har han rett i. I tillegg ville det vært bra for kunsten og arbeidsmarkedet for skuespillerne!

Dessverre er ikke dette bare et norsk problem. Den engelske kulturministeren Barbara Follett har denne uken gått ut med en oppfordring til dramatikere, regissører, BBC og andre engelske TV kanaler, om å skape roller for eldre kvinnelige skuespillere. Bakgrunnen for utspillet er den brennferske europeiske rapporten «Age, Gender and Performer Employment in Europe.» Et av de mest markante funnene i undersøkelsen er at kvinnelige skuespillere ser eget kjønn som ufordelaktig for sin yrkeskarriere, både i forhold til tilgjengelige roller, lønnsnivå, og det å bli eldre i yrket. Mannlige skuespillere ser eget kjønn som enten en klar fordel eller som uten betydning for yrkeskarrieren. Menn og kvinner har bemerkelsesverdig forskjellige oppfatninger av hvordan deres kjønn og aldersgruppe representeres på scenen, tv, i film og andre medier. Menn er overveldende positive til det de ser, mens kvinner er langt mer negative, og mener at deres kjønn og aldersgruppe framstilles på en urealistisk måte, eller at gruppen i liten grad representeres. Hvordan menn og kvinner representeres har stor betydning for hvilke roller som er tilgjengelige, og har dermed implikasjoner for skuespillernes jobbmuligheter og lengden på deres yrkeskarriere.

Funnene i undersøkelsen stemmer godt overens med Norsk Skuespillerforbunds egen medlemsundersøkelse, utført av Perduco Kultur i 2008. Også her kom det fram at det er store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i skuespilleryrket. De store lønnsforskjellene kan delvis forklares med at det er mye mer etterspørsel etter mannlige skuespillere. Antall filmdager er flere, rollene er større og oppgavene er mer varierte.

Dette understreker viktigheten av å fortsette med det likestillingsarbeidet som nå er iverksatt. Regjeringens krav om at 40 % av alle nøkkelfunksjoner innen film (regi, manus og produsent) skal besettes av kvinner innen 2010 er betimelig. Utvalget som kom laget innspillet til Filmmeldingen foreslo også at skuespillere skulle være inkludert i krav til kvinneandel i nøkkelposisjoner. Dessverre er ikke dette et krav i selve meldingen.

Stereotype oppfatninger av kjønn er blant de grunnleggende årsakene til eksisterende skjevheter mellom mannlige og kvinnelige skuespilleres arbeidsmuligheter og lønnsnivå. Men det er et pinlig tankekors at situasjonen er like ille i et land som Norge hvor likestilling av mange sees på som en selvfølgelighet.