Fakta om psykofarmaka

PSYKOFARMAKA: Legemidlers behandlingsmessige verdi må vurderes på grunnlag av tilgjengelig kliniske dokumentasjon. Det er derfor betenkelig når Ivar Aursnes i sine innlegg i Dagbladet oppfordrer til en nyansert debatt om behandling av pasienter med alvorlige sinnslidelser på grunnlag av dokumentasjon som ikke omhandler de legemidlene han stiller seg kritisk til.

Det er naivt å vurdere legemidlers behandlingsmessige verdi kun ut fra deres symptomatiske eller kurative effekt. Potensiell nytte og skade av ulike behandlinger og potensielle konsekvenser av å ikke behandle må veies mot hverandre. Slike helhetlige nytte-risiko vurderinger må blant annet baseres på dokumentasjon av de enkelte legemidlenes effekt og bivirkninger.

Kunnskapsoppsummeringer som omhandler legemidler til behandling av alvorlige sinnslidelser tilsier at de nyere, såkalte "atypiske" legemidlene har større behandlingsmessig verdi enn de eldre. Dette reflekteres også i kliniske behandlingsretningslinjer, der de nyere legemidlene gjennomgående anbefales som førstevalg fremfor de eldre. I Aursnes kommentar fra 7.september er uklart om det faktisk er slik at hans personlige synspunkt er i kontrast til disse faglige vurderingene.

En nyansert debatt om over- og underbehandling med legemidler av pasienter med alvorlige sinnslidelser er like fullt aktuell og viktig.

Dersom en slik debatt skal gi mening må den, som tidligere omtalt, bygge på relevant, kvalitetssikret og nyansert informasjon og dokumentasjon.