Faldbakken bommar

ELITISME: Antiintellektualismen har gode kår i vårt nyliberalistiske forbrukarsamfunn. Overflatisk og kjendisorientert journalistikk legg vegen open for lettvint politisk retorikk. Det blir vanskeleg å nå fram med saklege resonnement og føre ein opplyst samtale i det offentlege rom. Personar med fagkunnskap kvir seg ofte for å delta i mediedebatten og engasjere seg i dei offentlege prosessane.

Det er god grunn til å slå eit slag for å gjenreise respekten for kunnskap og refleksjon enten det skjer i skjønnlitterær form eller i faglege termar. Men Knut Faldbakken bommar på målet når han freistar å mane fram ein samla elite som skal ordne opp i alt frå klimatrussel til god smak. Det vi treng, er mangfald og ein opplyst debatt som omfattar fleire enn dei som i dag har klippekort i media. Og vi treng å utvikle tillit slik at relevant kunnskap og kompetanse får sin naturlege plass i samfunnsutviklinga og dei demokratiske prosessane. Kva om media som ein start brukte meir ressursar på forskingsjournalistikk og mindre på kjendiseliten?