Falske erklæringer

Mistanke om salg av legeerklæringer til kriminelle er et aktuelt tema i den offentlige debatt. Det kreves fra flere hold rask innsats fra justisministeren og helsemyndighetene. Det er forståelig at opinionen krever at det må strammes inn i forhold til slepphendte leger, som angivelig har alt for stor makt i forhold til domstoler og påtalemyndighet. I henhold til straffeprosessloven kan det gis soningsutsettelse når medisinske og sosiale forhold gjør soning utilrådelig. Vurderingen er skjønnsmessig og det finnes ingen faste retningslinjer som kan legges til grunn.I debatten blir det ofte en sammenblanding av rettspsykiatriske undersøkelser i straffesaker, og de alminnelige medisinske og psykiatriske vurderinger som ligger til grunn for utsatt soning etter at dom er falt. I det første tilfelle bruker man rettsoppnevnte sakkyndige som vurderer den tiltaltes strafferettslige tilregnelighet, og der erklæringen kvalitetssikres av Den rettsmedisinske kommisjon. I soningssakene brukes vanlige legeerklæringer avgitt av behandlende leger (ikke sakkyndige), og der noen få offentlige leger fungerer som konsulenter for påtalemyndigheten. Det er like fullt påtalemyndigheten som har den endelig avgjørelsesmyndighet - ikke legen.

DET KREVES NÅ objektive medisinske krav ved soningsutsettelse og benådning. Det tror jeg skal bli en særdeles vanskelig øvelse. Man kommer ikke utenom et subjektivt skjønn, som ikke blir mindre subjektivt om det bringes inn flere sakkyndige. Det er også reist krav om innsyn i grunnlaget for benådninger. Hvordan skal dette i så fall praktiseres? Skal man lage standarder også her, og hva skal i så fall få presedens? Jeg mener at man i stedet for å lage regler for soningsutsettelse og øke kontrollen av de leger som utsteder attester, burde styrke helsetilbudet i fengselet. Man bør også vurdere å gjenopprette et fengselssykehus. Falske legeerklæringer er en alvorlig trussel mot tilliten til vårt rettsystem. Ved å styrke helsetilbudet i fengsel, vil kriminalomsorgen selv kunne ta hånd langt flere innsatte med helseproblemer. Påtalemyndighetens behov for legeerklæringer i disse sakene vil bli mindre, og soningsundersøkelsene vil i sin helhet kunne utføres av offentlige leger, psykologer eller andre godkjente sakkyndige.