Familiepolitikken må moderniseres

DET SISTE DAGERS debatt i Dagbladet omkring bidragsregler og omsorg for felles barn etter samlivsbrudd må ikke bli et spørsmål om mødres grådighet eller fedres manglende vilje til å ta ansvar. Å sette grupper opp mot hverandre stenger for dialog og utvikling. Vi er enige med interesseorganisasjonene, forskerne (Skjørten, Moxnes og Thuen) og samværsforeldre som beskriver et urettferdig og konfliktskapende system. Mange foreldre sliter økonomisk og psykososialt etter et samlivsbrudd. Dessverre er det slik at dagens familiepolitikk ofte forsterker disse vanskelighetene. Mange opplever at regelverket hindrer samarbeid og øker konfliktene.

BARNAS BESTE er og må være det overordnede prinsippet både for foreldre og for politikkutforming. Det er i all hovedsak bra for barn å ha kontakt med begge foreldrene. Politikerne må tilrettelegge for at barna kan ha kontakt med begge sine foreldre enten man er i samliv eller ikke. Men foreldrene må også selv ivareta den emosjonelle og praktiske kontakten med barna. Vi vil fremheve at delt omsorg for barna før samlivsbrudd er det beste grunnlaget for delt omsorg etter samlivsbrudd. Forskning viser at samarbeidet mellom foreldrene blir bedre og konfliktene mindre.

FORELDRE i dag velger å organisere sine liv på andre måter enn den tradisjonelle kjernefamilien der mor og far er gift og lever under samme tak. Dagens familiepolitikk har bakgrunn i en utdatert forestilling av familiestrukturer som kjennetegnes av at barn og hovedomsorgspersonen (les: mor) skal forsørges (les: av far). Lover og regler legger også normer og bidrar til å styre utviklingen. Vi trenger derfor en familiepolitikk som tar dagens og fremtidens familiestrukturer inn over seg og som stimulerer til fullverdig foreldreskap uansett hvordan familien er organisert. Det trengs derfor en full gjennomgang og modernisering av familiepolitikken. Eksempel på områder som bør belyses på nytt er: tilbud til fedre før og etter fødsel, utvidelse av fedrekvoten i fødselspermisjonsordningen, delt omsorg som utgangspunkt etter samlivsbrudd (men fortsatt full avtalefrihet), fleksible arbeidstidsordninger for foreldre og bedre ammeordninger. Som debatten i Dagbladet har vist, trengs det en total gjennomgang av bidrags- og støtteordninger (inkl. delt barnetrygd og revurdering av overgangsstønad) som ivaretar de foreldre og barn som er økonomisk svakest stilt.