VIL HA PENGENE SINE: Odd Nerdrum måtte betale dobbelt skatt til Skatt Øst, konkluderte tingretten. Men Skatt øst har ingen planer om å betale tilbake pengene. Foto: Torbjørn Katborg Grønning / Dagbladet
VIL HA PENGENE SINE: Odd Nerdrum måtte betale dobbelt skatt til Skatt Øst, konkluderte tingretten. Men Skatt øst har ingen planer om å betale tilbake pengene. Foto: Torbjørn Katborg Grønning / DagbladetVis mer

Får ikke igjen penga

Tingretten slo fast at Odd Nerdrum har betalt flere millioner for mye i skatt. Men Skatt Øst vil ikke betale tilbake pengene.

(Dagbladet): - Nerdrum mener likningsmyndighetene burde forholde seg til dommen, og betalt tilbake pengene, sier Nerdrums advokat Pål Berg til Dagbladet.

Nerdrum tapte i oktober det sivile søksmålet mot Skatt øst, men Oslo tingrett konkluderte samtidig med at Skatt øst feilaktig har lignet Nerdrum to ganger for et beløp på 700 000 dollar.

I dommen står det blant annet følgende om at Nerdrum er blitt dobbelt beskattet:

«Det vil da være feilaktig dobbeltbeskatning dersom den senere utbetaling på USD 250 000 som stammer fra de USD 900 000 i bankboksen også etterlignes, slik skattekontoret og skatteklagenemnda har gjort».

- Blir stående Likevel har Skatt øst ingen planer om å betale Nerdrum tilbake beløpet han har betalt for mye i skatt, som skal være mellom fem og seks millioner kroner.

- Utgangspunktet er at retten har funnet ligningen gyldig, og da er det den som blir stående, sier Monica Sivertsen, seksjonssjef i Skatt øst, til Dagbladet.

Ligningen er ikke erklært ugyldig fordi retten mener at ligningskontoret ikke kan klandres for feilen. Tingrettsdommen slår fast at Nerdrum har forsøkt å holde opplysninger skjult for skattemyndighetene så lenge som mulig.

- Systemet er slik at man må komme med opplysningene før ligningen er ferdigbehandlet. Det er dessuten anledning til å gi opplysninger i flere klageinstanser. Vi lignet han på de opplysningene som var tilgjengelig, sier Sivertsen.

Anker dommen Nerdrum anker nå dommen fra Oslo tingrett.

- Vi mener det ikke er formelt grunnlag for å avvise de bevisene som er i saken, og har derfor anket til Lagmannsretten, sier Nerdrums advokat Pål Berg til Dagbladet.

Retten mente at dokumentasjonen som bragte klarhet i saken, blant annet dokumentene Dagbladet gravde fram, måtte anses som nye beviser. Derfor kunne ikke de tillegges vekt i en skattesak.

I etterkant av rettsaken var det usikkert om Nerdrum ville anke.

-En av årsakene til at han likevel anker, er at han i tingretten for første gang opplevde å bli trodd av rettsvesenet, sier Berg.

Bettina Banoun, leder av Advokatforeningens skattelovutvalg og partner i Wiersholm, mener Skatt øst bør endre ligningen.

- Det strider mot folks allmenne rettsfølelse at en person skal beskattes for inntekt som det ved dom er slått fast at vedkommende ikke har hatt. Å stå på innkreving av skatt av ikke-eksisterende inntekt, bør staten avstå fra, sier hun, og presiserer at det ikke er gitt at tingrettens dom om avskjæring av bevis vil bli opprettholdt i neste instans.

- Vis klokskap Skatterettsekspert Hugo Matre i advokatfirmaet Schjødt, forklarer at informasjon som skulle vært framlagt i forbindelse med ligning og bokettersyn i sivile saker, ikke kan bli lagt fram for domstolen i ettertid.

Dette for å unngå at folk spekulerer i å holde igjen informasjon, til utfallet i en sak er klart.

Matre mener bevisavskjæring kan true rettsikkerheten for den enkelte, og at myndighetene må vise en viss klokskap.

-I Nerdrumsaken klandrer tingretten skattyter, og legger til grunn at han spekulerte i å holde informasjon unna. Men det virker rart at han bevisst skal ha holdt unna informasjon som taler til hans fordel. Informasjonssvikten kan tilsynelatende ha sammenheng med at Nerdrum ikke har hatt oversikt over avtaleverket og egen økonomi, slik han forklarer, sier Matre som understreker at han ikke har grunnlag for å etterprøve dommen.