Får vi ansvarlige bedrifter?

SAMFUNNSANSVAR: Regjeringens stortingsmelding om norske bedrifters samfunnsansvar (CSR) er langt på vei ikke noe annet enn en redegjørelse for hva regjeringen legger i begrepet samfunnsansvar. Slik sett er dette en tam stortingsmelding, spesielt med tanke på den høye profilen og de lovnader regjeringen har gitt i forbindelse med arbeidet med meldingen.

Det var skapt store forventninger. Derfor er det forståelig at Amnesty International, Framtiden i våre hender og Kirkens Nødhjelp med flere kritiserer regjeringens stortingsmelding for å være visjonløs og utilstrekkelig.

Samtidig er det viktig å understreke at dette bare er en stortingsmelding, eller et såkalt «White Paper», som drøfter en problemstilling og rapporterer regjeringens holdninger og arbeid på området til Stortinget. Men dersom regjeringen mener alvor med stortingsmeldingen, bør det forventes langt mer enn politiske signaler når denne meldingen skal omsettes til praktisk handling. Samfunnsansvar kan neppe påtvinges norske virksomheter gjennom lover og regler, men strengere krav til rapportering kan være stimulere norske bedrifter til å ta ansvar. I Danmark ble slike krav innført gjennom et tillegg til regnskapslovgivningen for de største bedriftene. Det er det grunn til å tro at Stortinget vil be om det samme.

NHO-sjef Finn Bergesen jr. stiller seg for så vidt bak innholdet i meldingen, men ønsker ikke rapporteringsplikt gjennom en lovgining, og aller minst gjennom regnskapsloven. Vi tror Bergesen jr. og hans medlemmer ikke har noe valg, dersom de ikke ønsker enda strengere regelverk. Krav til rapportering skaper bevissthet om selskapets samfunnsansvar både i ledelsen og blant selskapets interessenter. Ansatte, aksjonærer, kunder og myndigheter, har rett til å få vite hvordan selskapet utøver sitt samfunnsansvar.

Regjeringens stortingsmelding er basert på FNs Global Compact, og regjeringen antar at bedrifter vil implementere denne. Ved å overholde internasjonale konvensjoner knyttet til arbeideres rettigheter, korrupsjon og annet lovverk reduserer man risiko. Gjennom å gå et ekstra skritt, og gjøre seg mer gjennomsiktig enn det som formelt kreves, oppnår man konkurransefortrinn. Konkurransefortrinnene gjør seg gjeldende ved at man blir en foretrukket leverandør, arbeidsgiver og investeringsobjekt.

Stortingsmeldingen er en liten milepæl. Det er likevel først og fremst Stortingets behandling som vil vise om myndighetene har ambisjoner og visjoner for lønnsom og samfunnsansvarlig drift av norske virksomheter.