Feil og slurv om innvandringsstopp

I DEN POLITISKE debatten hevdes det fra høyst ulike hold at Norge fortsatt har såkalt innvandringsstopp. Stian Bromark og Dag Herbjørnsrud (B&H) gjør dette til sitt hovedpoeng i et debattinnlegg 19. september. De bygger mange og til dels vidløftige resonnementer rundt sin påstand om at innvandringsstoppen fra 1975 fortsatt står ved lag. Forskriften om innvandringsstopp ble imidlertid opphevet i 1991. Da trådte en ny utlendingslov og -forskrift i kraft, for øvrig samme lov og forskrift som vi har i dag. Siden den gang har innvandringsstoppen riktignok fortsatt som hardnakket politisk myte og symbol, men ikke som realitet.Innvandringsstoppen som omfattet førstegangs arbeidstillatelse, hadde en rekke unntak og ble erstattet av et regelverk som innebærer at utlendinger har rett til oppholds- eller arbeidstillatelse når nærmere vilkår er oppfylt. Det er en rekke forskriftsbestemmelser som angir ulike grunnlag for arbeidstillatelse - faglærte, selvstendig næringsdrivende, sesongarbeidere, forskere, misjonærer, kunstnere, russiske fiskeriarbeidere osv. De fleste av tillatelsene er kun midlertidige, men noen danner grunnlag for varig opphold, i første rekke tillatelsen som gis faglærte, tidligere kalt spesialister. I flere år ble lov og forskrift fra 1991 praktisert strengt, men siden slutten av 1990-tallet har flere regjeringer; Bondevik I, Stoltenberg og Bondevik II, gjennomført en rekke forenklinger og oppmykninger av regelverk og praksis i forhold til arbeidsinnvandring. De fleste som har fulgt innvandringsdebatten, er klar over at statsråd Erna Solberg, først som opposisjonspolitiker og deretter som statsråd, har vært en aktiv pådriver for en langt mer åpen arbeidsinnvandringspolitikk. Hun og Høyre har vært villig til å gå lenger i den retning enn både Arbeiderpartiet og Sosialistisk venstreparti. Det gjelder ikke minst i forhold til ufaglært arbeidskraft også fra land utenfor EØS. Desto mer feil blir det når B&H påstår at nettopp Solberg vil stenge ikke-vestlig arbeidskraft ute. Dette er en gedigen skivebom.

EN ANNEN FEIL fra B&H er at innvandringsstoppen var noe særnorsk som ikke var gjenstand for demokratisk debatt. En rekke land innførte tilsvarende reguleringer i denne perioden selv om de brukte ulike betegnelser. Norge var blant de siste. Erna Solberg og Regjeringen har ryddet opp på hele asyl- og innvandringsfeltet. Det var det stort behov for. Det gir vern til flyktninger og en regulert og kontrollert innvandring. Det er å håpe at en ny regjering ikke raserer dette arbeidet.