Feil og unøyaktigheter

Dagbladet omtaler 29. mai en sak der Eidsivating lagmannsrett fastsatte erstatningen til Nils Oddvar Bergheim lavere enn Valdres tingrett gjorde. Artikkelen beskriver elementer i de tragiske følgene trafikkulykken har fått for skadelidte og de pårørende, men beskriver også elementer fra saksbehandlingen under erstatningsoppgjøret. Det er feil og unøyaktigheter i den faktiske beskrivelsen, og derfor uheldig at ikke selskapet er gitt adgang til å kommentere saken.I artikkelen framgår det at Bergheim må betale saksomkostninger med kr 285 000. Faktum er at saksomkostningene for lagmannsretten er delt slik at hver av partene bærer egne omkostninger. Forsikringsselskapet dekker Bergheims omkostninger for tingretten i tillegg til selskapets egne. Bergheims omkostninger var både for tingrett og lagmannsrett etter selskapets oppfatning for høye, noe som ble påpekt i begge instanser.I artikkelen blir det opplyst at selskapets advokat skal ha verdsatt ektefellens innsats til kr 2000- 2500 per år. Et slikt synspunkt er ikke forfektet. På side 4 i lagmannsrettsdommen er selskapets argument oppsummert slik: «Bergheims personskade er alvorlig, og erstatningen hans skal være høy, også når det gjelder merutgifter til pleie og omsorg».Det er vanskelig å forstå hva som kan ha gitt grunnlag for misforståelsen, men selskapet har ikke verdsatt ektefellens innsats slik det er gjengitt. Det var forut for behandlingen i lagmannsretten utbetalt betydelige beløp til pleie og omsorg, og partene var enige om at ektefellens innsats var betydelig.