Feil om friskoler

SKOLEN: I en prinsippløs og kunnskapsløs kommentar til friskoleloven skriver Dagbladet (28.1.) at «den svekker den offentlige skolen og dermed bidrar til å lage en klassedelt skole. Det er som regel de ressurssterke som vil ha et enda bedre til bud enn det kommune og stat kan tilby.»Alt dette er feil, og det kan dokumenteres, bl.a. gjennom nylig fremlagt norsk forskning. Friskolene svekker ikke den offentlige skolen. Snarere er det visse indikasjoner på at den offentlige skolen kan styrkes av at den kan lære av et større mangfold av skoler. Friskolene bidrar heller ikke til en klassedelt skole. Det er allerede oppsiktsvekkende store sosiale forskjeller i den offentlige skolen i Norge. Det er ingen tegn til at friskolene bidrar til å forsterke disse skillene - kanskje med ett lite unntak: De religiøse skolene og de som tilbyr alternativ pedagogikk - altså nøyaktig de skolene SV og Dagbladet vil tillate - ser ut til å ha en svakt segregerende effekt. Mer prosaisk sagt: Det er nok litt flere høyt utdannede foreldre på Steinerskolen enn på de skolene SV og Dagbladet vil forby.

DERMED ER DET heller ikke riktig at det som regel er de ressurssterke som velger friskoler, hva nå Dagbladet måtte mene med det. Friskoleforeldre er ikke rikere enn andre foreldre, men noen av dem er kanskje litt mer ressursrike. I så fall er nok de mest ressursrike å finne på de skolene SV og Dagbladet vil tillate og i mindre grad på de skolene de vil forby.Dagbladet synes for øvrig å mene at det er feil at skattebetalerne betaler for skolegangen til de som går på friskoler. I all verden! Så de skattebetalerne som av en eller annen grunn velger en alternativ skole for sine barn, skal altså selv betale prisen - etter at de har betalt skatt? I så fall kan vi imøtese en skikkelig klassedelt skole etter engelsk mønster.En slik utvikling er jeg imot. Dessuten må det jo sies å være litt paradoksalt i et land som akkurat har innført makspris i private barnehager, bl.a. med Dagbladets støtte.