Feil om vidregående opplæring

sST.MELD NR.30 (2003 -2004)

«Kultur for læring» skal behandles i Stortinget 17. juni. NIFU mener meldingen gir et feil bilde av videregående opplæring. Gjennomstrømningen er betydelig høyere og frafallet betydelig lavere enn hva meldingen sier. Andelene som oppnår henholdsvis studie- og yrkeskompetanse er feil angitt. Likeledes er det ikke grunnlag for å hevde at omfanget av omvalg har økt. Stortingsmeldingen hevder at 68 % av 1994 kullet oppnådde studie eller yrkeskompetanse, mens tilsvarende for 97-kullet var 64 %. NIFU har beregnet at 80 % av 94-kullet har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse. Det er i overensstemmelse med SSBs anslag, som også nylig konkluderte med at tall for 1997-kullet viser samme resultat. Stortingsmeldingen kommer galt ut pga upresis bruk av begrepet «kull». Den snubler derfor i prosentueringsgrunnlaget og sammenlikningsgrunnlaget.

NIFUS TALL

viser at 55 % 1994-kullet oppnådde studiekompetanse (inklusive om lag 3 % dobbeltkompetanse), 25 % oppnådde yrkeskompetanse (eksklusive om lag 3 % dobbeltkompetanse). Dobbeltkompetanse innebærer både yrkeskompetanse og studiekompetanse. Stortingsmeldingens tall er gale fordi noen kurs som gir generell studiekompetanse, ikke er regnet med blant de som gir studiekompetanse, men blant de som gir yrkeskompetanse, og studiekompetanse oppnådd på toppen av yrkeskompetanse er regnet som yrkeskompetanse.

Det kan ikke dokumenteres at graden av omvalg er blitt større slik meldingen hevder. Omvalg er heller ikke nødvendigvis negativt. Stortinget har derfor endret loven slik at uttaksretten er utvidet for dem som foretar omvalg. Begrunnelsen er behov og ønske om fleksibilitet. En betydelig del av omvalgene innebærer overgang fra allmennfag til yrkesfag.

TALL ER VIKTIGE.

I motsetning til hva som ofte kommer til uttrykk i den politiske debatten, viser f. eks. tallene at Reform 94 har medvirket til stor forbedring av progresjonen på yrkesfagene. Materialet som skal gi en situasjonsbeskrivelse og underbygge vedtak i Stortinget, bør så langt som mulig være korrekt. NIFU har mottatt offentlige midler for å studere gjennomstrømningen i videregående opplæring siden 1994. Resultatene rapporteres jevnlig til myndighetene. I denne sammenheng har imidlertid departementet valgt å overse tilgjengelig kunnskap. Kultur for læring?