Feilaktig om asylmottak

ASYLPOLITIKK: I Dagbladets artikkel om Hvalstad asylmottak i Asker onsdag hevdes det feilaktig at det på dagtid bare er én voksen pr. 25 ungdommer. Etter at ungdommene er ferdige med skole og fritidsaktiviteter, er det fem voksne miljøarbeidere tilgjengelig. På dagtid er det fire miljøarbeidere øremerket ungdommene i gruppen 15 til 18 år. I tillegg er det øvrige personalet også tilgjengelig for ungdommene. Det er også ansatt norsklærer for ungdommene i transittavdelingen. Hvalstad hadde fram til 1. februar 23 faste årsverk. På grunn av flere beboere økes nå bemanningen til 28,5 årsverk. Ledige årsverk dekkes med vikarer slik at ungdommene ikke mangler omsorgspersonell.Ungdommene vil også få et bedre og mer tilrettelagt botilbud med høyere standard etter at avtalen med driftsoperatøren nå er utvidet. Det skjer blant annet som følge av at det er blitt flere beboere det siste halve året. Det blir også et tydeligere skille mellom transittavdeling og avdeling for mindreårige asylsøkere og økte rammer. Avdelingen for dem som venter på svar på asylsøknaden blir flyttet til annen bygning og får både økt standard og økt bemanning. Det betyr også at transittavdelingen får større plass og økt bemanning.

ASYLMOTTAKET på Hvalstad er et mottak for enslige mindreårige mellom 15 og 18 år. Mottaket har en avdeling for nyankomne, transittavdelingen, og en avdeling for de som venter på svar på asylsøknaden sin. I dag har mottaket plass til opptil 90 ungdommer.UDIs ansvar er å gi ungdommene et bo- og omsorgstilbud. Hvalstad er ikke en institusjon, selv om beboerne får tett oppfølging. Ungdommer som trenger ekstra oppfølgning blir tatt vare på av barnevernet på lik linje med norske ungdommer. Direktoratet og driftsoperatøren samarbeider også med skole, politiet, Røde Kors, Redd Barna og en rekke lokallag for å gi et godt tilbud til ungdom i en krevende livssituasjon.