Feilaktig om voldtekt

VOLDTEKT: I en mye omtalt voldtektssak med bl.a. reportasje i Dagbladet 7. august, fremmer Finn Abrahamsen krass kritikk av Vestfold politidistrikt.

For å illustrere hvor feil en sak kan fremstilles, finner vi grunn til å kommentere enkelte punkter rundt etterforskningen av voldtektssaken som skjedde sommeren 2007 i Tønsberg. Samme dag anmeldelsen ble mottatt, ble gjerningsmannen etterlyst gjennom media med tanke på å komme i kontakt med vitner. Til tross for vitneavhør og henstilling til publikum om å komme med tips, mottok ikke politiet opplysninger som førte oss nærmere oppklaring. Den rettsmedisinske undersøkelsen av fornærmede ga ingen DNA-profil i forhold til gjerningsmannen.

En ansatt ved utestedet der voldtekten skal ha skjedd, tok flere fotografier i forkant av hendelsen.

Den personen fornærmede pekte ut som antatt gjerningsmann på enkelte fotografier, er ikke identifisert annet enn at fornærmede mener gjerningsmannen har sagt fornavnet sitt. Politiet utelukker ikke at gjerningsmannen kan ha et annet navn, og etternavnet er fortsatt ukjent. Saken ble etter dette henlagt på grunn av manglende opplysninger om gjerningsmannen.

Vestfold politidistrikts beslutning om å ikke å etterlyse den utpekte gjerningsmannen med foto i media, var basert på grundige overveielser. Som kjent er det et grunnleggende prinsipp i vår strafferettspleie at etterforskning skal gjennomføres på en slik måte at ingen «unødig utsettes for mistanke eller ulempe». Det skal foretas en forholdsmessighetsvurdering, blant annet basert på mistankens styrke før man velger å offentliggjøre fotografier av antatte gjerningsmenn. Det er ikke slik Abrahamsen tilsynelatende mener, bare å etterlyse noen med foto «først som vitne og deretter som mistenkt».

Når dette er sagt: voldtektssaker er vanskelige å etterforske og politiet i Vestfold har igangsatt et arbeid med bl.a. kursing av etterforskere i forhold til avhør.

Vi kan hele tiden bli bedre – men økt oppklaring og flere domfellelser må ikke skje på bekostning av objektiv etterforskning eller grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper.