Filmkonsulentenes habilitet

«Filmfondet har særdeles høy bevissthet omkring habilitet», skriver direktør Stein Slyngstad.

DAGBLADET reiste i forrige uke spørsmål knyttet til filmkonsulentenes habilitet og bånd til aktørene i bransjen. Det er positivt og viktig med debatt om kulturlivets sentrale maktposisjoner, men det er beklagelig at dette gjøres ved å fremstille det som om navngitte enkeltpersoner har beriket seg selv ved bruk av systemet, hvilket selvsagt ikke er tilfelle. Det er også beklagelig at Dagbladet valgte å ikke slippe til synspunkter og oppklaringer fra filmfondets ledelse.

Filmfondet har særdeles høy bevissthet omkring habilitet. Styret har habilitet øverst på agendaen på hvert eneste styremøte, konsulentene har karantenetid og oppmerksomheten om temaet holdes oppe ved en kontinuerlig, intern diskusjon på generelt nivå og basert på enkelttilfeller.

Vi har i Norge valgt et konsulentsystem i stedet for utvalgsbehandling:

Systemet er basert på personlige vurderinger etter grundig dialog med søker.

Tre konsulenter med vanntette skott seg imellom sikrer to ankemuligheter for søkerne.

Det er ikke konsulentene, men filmfondets styre som vedtar tilskudd på bakgrunn av innstilling fra direktør. Konsulentene fremmer anbefaling for direktør.

Konsulentene har 6 måneder karantene når de starter i filmfondet overfor selskaper hvor de har hatt en sentral posisjon, og 3 måneder på vei ut av filmfondet.

VI KAN SELVSAGT diskutere lengden på karantenen, men til syvende og sist handler debatten om vi ønsker filmkonsulenter med bakgrunn i filmbransjen eller kun personer utenfra som samtidig nektes adgang til å gå inn i bransjen etterpå. I løpet av de 3-4 årene en konsulent sitter i jobben vil hun forholde seg til de fleste aktive selskapene på feltet. Hvis hun ikke skal kunne arbeide for noen av disse etter avsluttet tid i fondet, vil hun nærmest ha yrkesforbud inn i bransjen.

Filmkonsulentenes habilitet

Filmfondets vurdering har vært at hvis vi skal få de beste konsulentene, må vi ha mulighet til å rekruttere sentrale aktører i bransjen. Og disse må ha mulighet til å gå ut i aktivt yrke relativt raskt etterpå, hvis ikke vil en stilling i filmfondet være uinteressant.