Finnmarksloven er rasistisk

UTEN Å BERØRE en flik av realitetene i finnmarksloven, reagerer forfatteren Herman Willis på mine synspunkter. Det er godt gjort. Også regjeringspartiene og Ap er kritiske til FrPs synspunkter. Men, uansett hvor mye både Willis og stortingsflertallet forsøker, kommer de ikke bort fra at finnmarksloven ikke har et etnisk nøytralt innhold. Det er ingen tvil om at samene har blitt utsatt for overgrep fra det norske samfunnet. Det skrev jeg også i mitt forrige innlegg. Men denne uretten blir ikke gjort opp for gjennom det finnmarksloven legger opp til, å snu diskrimineringen slik at samer gis rettigheter andre ikke får. Allerede i formålsparagrafen til loven, kommer det klart frem at allmennheten for fremtiden ikke skal ha de samme rettene i statsallmenningen i Finnmark som ellers i landet. Allmennheten mister altså rettigheter på bekostning av samene. Regjeringspartiene sier det videre like klart i sitt svar til meg i Dagbladet 22. mai. - «arealet i Finnmark som i dag forvaltes av Statsskog skal overføres til Finnmarkseiendommen, og forvaltes av et styre bestående av tre representanter fra fylkestinget og tre representanter for Sametinget.» Sametinget er ingen demokratisk institusjon. Det er jo et særorgan for etniske samer. Hvor er det etnisk nøytrale i at én spesiell folkegruppe skal få retten til å velge sine egne til å forvalte statens eiendom? Hvorfor skal samene gis spesielle rettigheter til representasjon andre ikke har? Det er ikke etnisk nøytralt. Da er det rasisme.

INNBYGGERNE I Finnmark har én ting til felles. De bor i Finnmark. Verken samene eller andre innbyggere i Finnmark er selvsagt noen ensartet gruppe, og det viser seg jo når nesten 40 % av dem som avla stemme i lokalvalget for to år siden har skrevet under i protest mot lovforslaget. Bekvemmelig nok for partiene bak finnmarksloven er FrP imot den. Det gjør at de kan rette tyngden av angrep mot oss, og på sedvanlig måte late som om motstanden mot loven bare er et av FrPs og mine «midler for å drive valgkamp» og at vi «fisker i rørt vann», som de skriver i sitt motangrep. Elegant later de som om Norsk Jeger og Fiskerforening, som er en av landets største interesseorganisasjoner, aldri har advart om hva finnmarksloven vil ha å si for allmennhetens tilgang til jakt og fiske i fylket. Jeg oppfordrer jegere og fiskere i regjeringspartiene og Arbeiderpartiet om å gjøre opprør mot sine stortingsgrupper.

Det er ikke noe annet enn billig retorikk når regjeringspartiene og Ap beskylder meg for å nøre opp under konfliktene i Finnmark med mitt innlegg. Hvilke konflikter er det de sikter til, de som finnmarksloven skaper? Eller de konfliktene finnmarksloven ikke bekjemper? Den eneste konfliktlinjen mellom befolkningen i Finnmark i dag, er mellom en gruppe fundamentlistiske samer og befolkningen ellers.