Fisk og fanteri

RIKSREVISJONEN HAR

siden 2001 hatt et fiskeriprosjekt for å gjennomgå norsk fiskeripolitikk. Rapporten som ble klar rett før påske har blant annet tatt for seg hvor mye man har fisket i forhold til hva som er bærekraftig, og hvordan fordelingen i fisket mellom små kystbåter og store trålere har vært. Dessverre bekrefter rapporten at Fiskeridepartmentet ikke jobber for et bærekraftig fiske slik Stortinget har pålagt dem.

Riksrevisjonenes rapport viser blant annet at Fiskeridepartementet i flere år har godtatt overfiske av vår viktigste fiskebestand, den norsk-arktiske torsken. Natur og Ungdom har tidligere gått ut og krevd at ministeren går av som en følge av Riksrevisjonens avsløringer.

Stortinget har gjentatte ganger pekt på at overfisket må reduseres. Da er det sjokkerende å se hvordan Fiskeridepartementet ikke følger vedtatt politikk om bærekraftig fiskeriforvaltning. Fiskeridepartementet setter vår viktigste fornybare ressurs på spill når de velger å overse havforskernes anbefalinger for hvor mye som er bærekraftig å fiske. Hva er poenget med å vedta bærekraftig og miljøvennlig politikk, hvis den aldri blir fulgt opp?

Stortinget har ved flere anledninger fremhevet at kystflåten skal prioriteres i norsk fiskeriforvaltning. Kystflåten har et mer bærekraftig beskatningsmønster og gir flere arbeidsplasser enn den miljøfiendtlige trålflåten. I sin rapport peker Riksrevisjonen på at fangstøkningen til havflåten er tre ganger så høy som i kystflåten. I tillegg har selve kapasiteten i havflåten har gått opp med hele 72 prosent siden 1988. Natur og Ungdom mener at Fiskeridepartementet med dette fører en politikk som favoriserer miljøfiendtlig trålfiske.

VELDIG FÅ

politikere bryr seg om fiskeripolitikk. Det er et problem. Fiskerinæringen er en av Norges viktigste næringer. Vi kan ikke overlate til noen få byråkrater i Fiskeridepartementet å forvalte en av landets viktigste ressurser. Riksrevisjonens arbeid viser at Fiskeridepartementet ikke er i stand til å gjennomføre Stortingets vedtak. Det er på tide å endre kursen i norsk fiskeripolitikk- nå må Stortinget tar ansvar og innsette en minister som har evne og vilje til å gjennomføre Stortingets politikk!