MER KLIMAVENNLIG: Fiskebåt – havfiskeflåtens organisasjon er engasjert i Grønt Kystfartsprogram, der vi har som mål å utvikle en enda mer klimavennlig fiskeflåte, skriver artikkelforfatteren. Foto: NTB Scanpix
MER KLIMAVENNLIG: Fiskebåt – havfiskeflåtens organisasjon er engasjert i Grønt Kystfartsprogram, der vi har som mål å utvikle en enda mer klimavennlig fiskeflåte, skriver artikkelforfatteren. Foto: NTB ScanpixVis mer

Debatt: Klima

Fiskeflåten halverer sine klimagassutslipp

Den norske fiskeflåten skal redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030.

Meninger

Utfasing av klimaskadelige kjølemedier og et mer energieffektivt fiske har allerede gitt gode resultater. Det er hovedkonklusjonen i studien «Klimaveikart for norsk fiskeflåte. Kartlegging av tiltak som reduserer utslipp av CO₂ fra fiskeflåten».

For fiskeflåten har de største utslippene kommet fra lekkasje av gasser fra kjøleanlegg om bord på båtene, og utslipp fra motorene ved bruk av fossilt drivstoff. Lekkasjeproblemene er snart løst ved at fiskeflåten har gått over til klimavennlige kjølemedier. Når det gjelder reduksjon av CO₂-utslipp fra motorene, har vi fortsatt en vei å gå.

STYRELEDER: Jonny Berfjord.
STYRELEDER: Jonny Berfjord. Vis mer

I klimaveikartet blir det pekt på flere utfordringer som må løses for å nå målene. Resultatene vil ikke komme av seg selv, men krever et nært samarbeid mellom næringen, utstyrsprodusenter og myndighetene. Derfor har vi i Fiskebåt – havfiskeflåtens organisasjon, blant annet engasjert oss i Grønt Kystfartsprogram, der vi har som mål å utvikle en enda mer klimavennlig fiskeflåte.

I klimapolitikken blir utslipp av CO₂ fra fiskeflåten plassert i gruppen med utslipp fra mobile kilder. Fiskeflåten skiller seg likevel fra andre mobile enheter som biler og lastebiler på to viktige punkter:

- Utslippene fra fiskeflåten vokser ikke naturlig som følge av økt etterspørsel. Grunnlaget for aktiviteten er strengt regulert ved at fiskerimyndighetene hvert år fastsetter fiskekvotene basert på råd fra havforskerne. Bedre fangstmetoder og mer energieffektive fartøy og redskap vil føre til redusert forbruk av drivstoff, og dermed også reduksjon av utslipp av klimagasser.

- Fisk er en global handelsvare, og næringen er i skarp internasjonal konkurranse. Bransjen kan derfor bedre sammenliknes med prosessindustrien enn samferdselssektoren. Særnorske tiltak vil føre til svekket konkurransevne og økte utslipp, men det er realistisk å redusere utslippene fra fiskeflåten ytterligere fram mot 2030.

I klimaveikartet blir det pekt på tre måter å redusere utslippene på:

- Ta større hensyn til energieffektivitet i fiskeriforvaltningen (fiske smartere).

- Økt fornying i fiskeflåten (mer energieffektive fartøy og fiskeredskaper).

- Skifte ut fossil diesel med mer klimavennlig drivstoff.

I klimaveikartet blir det vist til at en bevistgjøring av energieffektiviteten i fiskeriforvaltningen, både når det gjelder reguleringer av fisket og strukturpolitikken, er det mest grunnleggende klimatiltaket. Dette vil både redusere antall båter og stimulere til nybygging av mer energieffektive fartøy og fiskeredskaper.

En gjennomgang av ulike tekniske tiltak, blant annet i regi av Grønt Kystfartsprogram, viser at det er et potensial allerede med dagens teknologi til å redusere CO₂-utslippet med 20-35 prosent på et fiskefartøy. Skal dette potensialet utløses, er vi avhengig av god lønnsomhet i fiskeflåten som gir rom for øk fornying. Fisk er i dag noe av den mest klimavennlige maten vi kan spise. Vi jobber for at fisk skal bevare og forsterke denne posisjonen.