Folkebibliotekene

I SOMMER har Kulturbyråd i Oslo Anette Wiik Bryn svart på innlegg i Dagbladet og Aftenposten i at vi ikke behøver å bekymre oss for bibliotektilbudet i Oslo dersom bibliotekmeldinga blir vedtatt. Etter å ha lest meldingen er jeg allikevel i tvil.Folkebibliotekene er en verdiskapende faktor i det norske velferdssamfunnet. Det er en mulighet til å få tilgang til informasjon, kultur og opplevelser - uavhengig av språk og medietype. For mange er biblioteket inngangen til integrering, til å lære å lese eller å lære norsk språk. For arbeidssøkende kan det være stedet å holde seg oppdatert, og for skoleelever stedet for å finne informasjon. Bibliotek er mer enn lesestimulerende tiltak.

MELDINGEN preges av at kulturbyråden ønsker å detaljstyre Deichmanske biblioteks medievalg. Hun foreslår å kutte ned på antall utenlandske aviser og legger føringer for hvilke tilbud bibliotekene skal tilby på DVD/VHS. Medievalget i et bibliotek vil alltid være gjenstand for diskusjon, og vi regner med at dette også skjer på Deichman i tilknytning til de årlige budsjettfordelingene. Har byråden ingen tillit til bibliotekets faglige kompetanse? For mange er nærhet til biblioteket svært viktig. Vi mener at vår bekymring for en nedbygging av Oslos nettverk av bibliotekfilialer er reell ut fra innholdet i bibliotekmeldingen. Der står (s. 11) at «knutepunktfilialene vil ha et utvidet tjenestetilbud i tillegg til bokformidling, tilby et bredt utvalg av elektroniske tjenester samt nye medier, og kunne fungere som læringsarenaer og sentre for kultur og opplevelse.» Disse tjenester finner man allerede i dag ved tilnærmet alle Deichmans filialer. «Oppgraderingen» av dagens tjenestetilbud ved tre knutepunktfilialer som omtales synes derfor ikke reell. Meldingen kan tolkes slik at resten av filialnettet ikke skal utvikles i tråd med utviklingen og behovet for bibliotektjenester i en moderne storby. Hvis det er slik at byråden virkelig mener at alle filialer minst skal beholde dagens tjenestetilbud, og at knutepunktfilialene skal styrkes ut over dette, er det naturligvis positivt.