Fondet vil kreve inn selv

Dagbladet har spurt direktør Bjørg Eriksen i Fond for utøvende kunstnere og direktør Martin Grøndahl i GRAMO hvorfor ingen av dem er villige til å la den andre parten sørge for innkrevingen. Her er svarene:

Bjørg Eriksen, Fondet:

 • Fordi Fond for utøvende kunstnere har lovhjemmel for å kreve inn sin egen avgift. Da Stortinget endret fondsloven og åndsverksloven i mai 2000 for å gi rettighetshaverne rett til vederlag for offentlig bruk av opptak, endret Stortinget ikke denne lovparagrafen.
 • Stortinget sier at brukeren bør møte én innkrever, og at «GRAMO må ha avgjørende innflytelse på hvem som skal kreve inn GRAMOs vederlag». Stortinget sier ikke noe om at GRAMO også skal ha avgjørende innflytelse på Fondets drift og hvem som skal kreve inn avgiften.
 • Fondet har forelagt GRAMO et forslag om et likeverdig samarbeid mellom GRAMO og Fondet, hvor GRAMO krever inn avgift på vegne av Fondet for bruk av ikke-vernet musikk i kringkasting, og hvor Fondet krever inn vederlaget på vegne av GRAMO for annen offentlig bruk, altså i den sektoren hvor Fondet har ekspertisen.
 • Fondsloven sier at Fondet skal bruke sine midler til støtte for utøvende kunstnere og til innspillinger som gjøres her i landet. Det er viktig for Fondet at vi sammen med GRAMO kommer fram til en løsning som er til beste for de utøvende kunstnerne og for norske innspillinger. Vi kan ikke se annet enn at vårt forslag er det som vil gi både et likeverdig samarbeid, være minst kostnadskrevende og vil gi mest penger til utøvende kunstnere.

  Martin Grøndahl, GRAMO

 • Stortinget har presisert at brukerne av musikk skal forholde seg til ett oppkrevingsorgan for vederlag og avgift. Kulturdepartementet har presisert at GRAMO har rett til å forhandle om egne vederlag. Dette innebærer at GRAMO vil måtte være i kontakt med de respektive brukerne av musikk vedrørende forhandlinger og signering av vederlagsavtaler. Det synes vanskelig å tro at Fondet vil kunne gjennomføre tilfredsstillende forhandlinger på vegne av GRAMO.
 • GRAMO skal bare innkreve vederlag for lydopptak som er vernet i henhold til åndsverkslovens verneregler. Hvilke framførte opptak som er vernet, vil endre seg fra år til år.

  Vederlagets størrelse må derfor fastsettes på bakgrunn av rapporter fra brukerne. Det er bare GRAMO som har kompetanse og utstyr til å framlegge et korrekt grunnlag av vederlag og avgift basert på lovens verneregler.

 • Med andre ord vil GRAMO under enhver omstendighet være i hyppig kontakt med musikkbrukerne for å avklare flere sentrale forhold knyttet til vederlagsretten.