For viktig til å overlates til generalene

NORDISK FORSVARS- SAMARBEID: Forsvarspolitikken må reflektere landets sikkerhetspolitiske behov. Det er ikke likegyldig hvem vi kjøper jagerfly av eller hvem vi samordner logistikk, støtteapparat, overvåking eller andre militære kapasiteter sammen med. Utspillet fra den norske og svenske forsvarssjefen om et felles forsvarssamarbeid, som nå også den finske forsvarssjefen har sluttet seg til, synes imidlertid primært å være drevet av økonomiske motiver for å spare penger ved å dele kapasiteter.

Det er viktig å forstå driverne bak initiativet. Den norske og svenske forsvarssjefen tror at det har funnet sted en integrasjon i Europa som har satt til side behovet for et territorielt nasjonalt forsvar. Det er en tvilsom forutsetning, men dersom den skulle vise seg å være riktig er det åpenbart rasjonelt å dele kapasiteter. Svenskene har i tillegg et sterkt økonomisk incitament til å selge svenske JAS Gripen jagerfly til Norge. Den finske forsvarssjefen tenker imidlertid territoriell sikkerhet og ser ethvert vestlig initiativ som en mulighet til å trygge sin østgrense. Av samme grunn valgte Finland amerikanske og ikke svenske jagerfly, til tross for at de svenske var mye billigere. Den danske forsvarssjefen deltar imidlertid ikke som medforfatter da Danmark ikke ønsker å involvere seg i noe som kan trekke landet bilateralt inn i sikkerhetskonflikter for eksempel i Barentshavet eller på det Karelske Neset. Danmark har tidligere avvist et norsk initiativ om å dele jagerflykapasiteter og vist til de umulige interessekonflikter som måtte oppstå dersom Danmark skulle trenge jagerflyene i Afghanistan og Norge skulle trenge de samme flyene til å avskjære strategiske russiske bombefly i Norskehavet.

Nordisk forsvarssamarbeid har vært prøvd etablert tidligere og dessverre mislykkes. Skal det lykkes denne gang må det være som en del av et videre sikkerhetspolitisk forpliktende samarbeide. Da må Norge og Sverige stille seg kollektivt bak finsk sikkerhet og Sverige og Finland må garantere norsk sikkerhet i Polhavet. Da bør Danmark med. En slik nordisk forsvarsallianse i tillegg til NATO og USA, vil styrke norsk sikkerhet. For å maksimere egen og regionens sikkerhet bør Norge dessuten som Finland kjøpe amerikanske og ikke svenske jagerfly. Klarer svenskene å svelge den pillen? Er de nordiske land virkelig klare til å ta de sikkerhetspolitiske konsekvensene av et nordisk forsvarspolitisk samarbeide?