Foran økonomisk nedtur?

Står vi foran en lavkonjunktur? Eller er det bare finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen som har fått det som han ville?

Nybilsalget sank med 30 prosent i november. Boligprisene sank med 5 prosent i oktober og ytterligere med 1 prosent i november. Varehandelen sank med 3 prosent i oktober. Kursene på IT-aksjer har rast i hele høst. I tillegg vet vi at ledigheten øker, og at finansinstitusjonenes samlede utlån falt dramatisk i oktober måned.

I dag legger Statistisk sentralbyrå fram sin konjunkturrapport med prognoser for den økonomiske utviklingen neste år og i 2002. Da vil også nasjonalregnskapstallene for tredje kvartal bli lagt fram.

Direktør Svein Longva vil ikke forhåndsannonsere verken tall eller tolkninger. Dagbladet har i stedet undersøkt forholdene i nøkkelbransjer som er konjunkturfølsomme.

BILSALGET: Mens det i november i fjor ble solgt 8794 biler, er årets salgstall for november 6224. Det siste året er tallene 89800 mot fjorårets 94250. Administrerende direktør i Norges Bilbransjeforbund, Eirik Høien, mener dette er innenfor rammene av vanlige variasjoner og tror nedgangen i salget hovedsakelig skyldes renteøkningene. Økningen i bruktbilimporten tilsvarer dessuten nedgangen i nybilsalget.

EIENDOMSPRISER: Prisene på eneboliger falt 2 prosent fra oktober til november. Prisene på leiligheter sto imidlertid stille, slik at gjennomsnittlig nedgang ble 1 prosent, viser tall fra Postbankens Eiendomsmegling. Selskapet noterte et kraftigere fall i boligprisene fra september til oktober - 5 prosent - og knytter det til Norges Banks siste renteøkning 20. september. OBOS-statistikken viser at eiendomsprisene sank med 0,9 prosent i november og nå er på sitt laveste nivå i år.

VAREHANDELEN: I oktober hadde varehandelen en nedgang på 3 prosent i volum og 1,7 prosent nedgang i salgsverdi i forhold til samme måned i fjor. Omslaget fra vekst til nedgang kom i september med 0,8 prosent.

Det er særlig sviktende salg av klær og sportsartikler som slår ut. Utslagene er mindre i dagligvarehandelen, og gjelder ikke hvitevarer og møbler. Handelens og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) antar at svikten har sammenheng med Norges Banks fire renteøkninger i år.

HOTELL OG REISELIV: Antall hotellovernattinger er to prosent lavere i år til og med oktober, enn tilsvarende periode i fjor. Det er utlendingene som svikter. Svenskene har bestilt 12 prosent færre overnattinger i år enn i fjor. Verst er nedgangen i yrkesreiser i Rogaland, med minus 23,4 prosent i forhold til i fjor.

Fagsjef Bjørn Ketilsson i Reiselivsbedriftenes Landsforening knytter svikten i Stavanger-området til lavere investeringstakt i offshorenæringen. På landsbasis forklarer han tilbakegangen med at man i fjor hadde unormalt høye tall på grunn av sterk konkurranse mellom Color Air og de andre flyselskapene.

BYGGENÆRINGEN: Byggenæringens Landsforenings prognoser viser nedgang i bygging av boliger neste år på om lag 7 prosent mot en vekst i byggeaktiviteten fra i fjor til i år med om lag 10 prosent.

Mens antall nybygde boliger i år blir 22500, går prognosene ut på 21000 neste år. Når det gjelder næringsbygg, vil en del prosjekter skrinlegges etter at stortingsflertallet vedtok å innføre en konjunkturavgift på 10 prosent på næringsbygg, opplyser informasjonssjef Pia Farstad.

I anleggssektoren er nedgangen større. Der er det 2000 permitterte og ledige, og bransjen venter ytterligere permitteringer på grunn av kutt i veibevilgningene.

UTLÅNSVEKSTEN: I oktober har finansinstitusjonenes utlån til publikum falt dramatisk. I Norges Banks pressemelding heter det - ganske riktig - at utlånsveksten de siste tolv måneder sank fra 12,1 prosent ved utgangen av september til 11,6 prosent ved utgangen av oktober. Bak denne tilsynelatende forsiktige justering av veksten skjuler det seg en dramatisk reduksjon i utlån i oktober måned.

Mens utlånene i oktober i fjor var på 12,66 milliarder kroner, var den ifølge Norges Banks kredittindikator nå «bare» 7,525 milliarder kroner. Vi må tilbake til juni i fjor for å finne lavere utlån. Så seint som i september i år ble det lånt 18 milliarder kroner, før bråstoppen inntraff i oktober.

ARBEIDSLEDIGHETEN: Arbeidsledigheten øker også noe, riktignok fra et svært lavt nivå. Aetat har registrert 2300 eller 4 prosent flere ledige i november i år målt mot november i fjor.

Antall personer på arbeidsmarkedstiltak stiger. Ved utgangen av november deltok 1600 i slike tiltak, 2900 flere enn i fjor. Dessuten var 7000 personer permittert. Det er 12 prosent flere enn i fjor.

EKSPORTEN: Direktør i Norges Eksportråd, Per Andreas Vogt, mener norsk eksportrettet næringsliv må belage seg på tøffere tider etter nyttår.

- Jeg tror ikke på noen voldsom krasjlanding. Men de aller fleste tror på en avmatting eller nedgang, sier Vogt.

Flere forhold taler ifølge eksportdirektøren for at vi er over toppunktet: De fleste prognoser peker mot redusert vekst i USA. Også i Asia er veksten avtakende. Markedet forventer dessuten lavere oljepris neste år.

Pilene peker nedover i våre nordiske naboland. Norsk industri har unnlatt å gjøre nødvendige strukturelle endringer mens vi har hatt høy oljepris.