Forbud mot Dagbladet?

DE ALLER fleste voksne vil motsette seg en utvikling der skolen blir en markedsplass og en arena for reklame. Derfor er det ikke forbausende at også reklamebransjens folk mener det. De er også mødre og fedre og antagelig like etisk bevisste som oss andre.

Det finnes nesten ikke reklame i grunnskolen i dag, og det er neppe tilfeldig. Det er ikke fritt frem for noen i norske skoler. Noen bestemmer hva og hvem som skal ha adgang til skolegården og barnas ransler. Så lenge lærere, rektorer, lokalpolitikere og foreldre sier nei til reklame, er det ingen andre som kan bestemme noe annet. Utdannings- og forskningsdepartementet arbeider dessuten med en veiledning til skolene om hvordan de kan håndtere eventuelle vanskelige spørsmål.

Mange mener likevel at vi for sikkerhets skyld også bør innføre et lovforbud mot reklame i grunnskolen. Jeg har uttrykt en viss skepsis til dette. Når noe skal gjøres til jus, må det være presist, praktikabelt og mulig å kontrollere. Og hvordan skal vi egentlig forby reklame i skolen?

Mange foreslår at vi forbyr «reklame i lærebøker». Det er ikke vanskelig, men det er et forbud som nesten vil være av symbolsk betydning. Det finnes ingen reklame i grunnskolens lærebøker i dag, men viktigere: Lærebøkene utgjør en stadig mindre del av de læremidler skolen bruker.

ANDRE FORESLÅR at vi forbyr «reklame i skolen». Det vil i så fall også ramme bruk av internett, samarbeid mellom skole og bedrift, ordninger med melk og frukt og gaver i form av linjaler og refleks fra den lokale bokhandelen. En konsekvens vil for eksempel være at skolene ikke kan bruke Dagbladets diktbase i sitt arbeid med litteratur og lyrikk. Et slikt forbud kan jeg ikke støtte, og jeg tror mange skoler også ville motsette seg noe sånt. Spørsmålet er så om det finnes mellomveier, som både lar seg praktisere og appellerer til sunn fornuft. Ingen har hittil foreslått noe som virker overbevisende. Jeg har derfor igangsatt et arbeid for å utrede ulike alternativer og belyse konsekvensene av dem. Vi har også oppfordret de som står bak oppropet mot reklame i skolen, om å komme med konkrete forslag.Det er ofte greit å ta stilling til de store spørsmål og overlate detaljene til andre. Men av og til er detaljene av såpass stor betydning at også de bør drøftes. Til syvende og sist er det skolene som skal leve med et eventuelt lovforbud. Derfor bør det både være til å forstå og etterleve i praksis!