Fordomsfull avsporing

DEBATTEN

om integrering var i ferd med å komme på rett spor, i det to professorer sporet den av. Atter en gang fikk myter og fordommer om asylsøkere, flyktninger og innvandrere plass i offentligheten. I ettertid har Berthold Grünfeldt moderert sine uttalelser og Thomas Hylland-Eriksen hadde et oppklarende innlegg i Dagbladet i går. Kontaktutvalget vil imidlertid påpeke viktigheten av at profilerte fagfolk benytter media på en ansvarsfull måte når de reiser debatter om innvandring og integrering. Dette for å forhindre at deres uttalelser befester fordommer og myter.

DEN ENE ER

myten om at innvandrere og flyktninger generelt er imot å lære seg norsk. Det er trist igjen å måtte bruke tid på å oppklare det faktum at de fleste med innvandrer-bakgrunn i Norge enten kan flytende norsk eller har et oppriktig ønske om å beherske språket. Det skorter med andre ord ikke på viljen til å lære norsk, og mange står i kø for norskkurs. Det er også slik at arbeidsmarkedet fortsatt diskriminerer personer med en annen hudfarge eller et nyere norsk navn. Det er mange eksempler på personer født og oppvokst i Norge, med flytende norsk og norsk utdanning, som utestenges fra arbeidsmarkedet. I høst skal Stortinget behandle rett og plikt til norskopplæring. Vi hilser velkommen at norskopplæring og introduksjonen til Norge tas på alvor. Utvalget er opptatt av kvaliteten i dette og at tilbudet skal være tilgjengelig for alle. Med andre ord en helhetlig og langsiktig tenkning. Slik det er lagt opp nå vil dessverre store grupper bli holdt utenfor, med de konsekvenser det har på kort og lang sikt.

ETTER VÅR

mening er det viktig at innvandrere tilegner seg kulturelle ferdigheter som gjør det mulig for dem å fungere i det norske samfunnet. Hva som er norske verdier er imidlertid ikke entydig. Så lenge mennesker har forskjellig bakgrunn og historie, og så lenge individer har forskjellige meninger, vil det være spenninger og debatter om hva som er riktig og galt, og om hvilke verdier, normer, og regler man bør følge. Et inkluderende og mangfoldig samfunn er ikke nødvendigvis et samfunn uten konflikter. Det er først og fremst et samfunn med gode mekanismer for å løse konflikter på en konstruktiv måte.