Foreldredrap

NÅR ET BARN opplever at den ene av foreldrene dreper den andre mister det ikke bare én - men to foreldre. Dagens lovverk gir den av foreldrene som dreper den andre automatisk foreldreansvaret, selv om denne ikke hadde foreldreansvaret før drapet. Det er på tide med en endring av regelverket. Barns kontakt med sine foreldre er et svært viktig og grunnleggende prinsipp. Foreldres foreldreansvar er et naturlig utgangspunkt for omsorgen om barna. Men det går en grense. Denne grensen defineres ved å se på barnets livssituasjon og barnets beste, ikke foreldrenes egne interesser. I noen tilfeller har bare en av foreldrene foreldreansvaret. Hvis foreldrene er gift ved barnets fødsel, får begge automatisk foreldreansvaret, mens bare mor får dette automatisk i andre tilfeller. Når foreldrene ikke er gift ved barnets fødsel må begge foreldrene skrive under et dokument for at far også skal oppnå dette.

ETTER DAGENSlovverk vil en biologisk far eller mor som ikke på forhånd har foreldreretten få denne automatisk dersom den andre av foreldrene dør, også i de tilfeller der han heller hun med forsett eller overlegg har forvoldt den andres død. Der foreldreansvaret ligger hos begge foreldre før et dødsfall, vil den gjenlevende forelderen fortsatt ha foreldreansvar, selv om vedkommende selv med vilje har tatt livet av den andre. Barneombudet vet at myndighetene nå ser på dette lovverket. Dette gir jeg min fulle tilslutning til, og jeg håper det vil føre til endringer som gjør at ingen automatisk oppnår eller beholder foreldreansvar hvis vedkommende tar livet av den andre forelderen. Foreldreansvar bør i slike saker rutinemessig prøves for retten med barnas beste som eneste tema.