Forklarer ikke oppvarmingen

KLIMA: Jeg anbefaler seniorrådgiver Pål Brekke ved Norsk romsenter å lese min kronikk om «Sola og klimaet» i Dagbladet den 23. juni en gang til. I et tilsvar den 30. juni påstår han at jeg har trukket slutningen om at det ikke er noen sammenheng mellom solaktivitet, kosmisk stråling og temperaturøkningen.

Jeg skrev følgende i kronikken: «Forskningen om kosmisk stråling bør styrkes slik at hypotesens gyldighet kan avklares så rask som mulig, og klimaforskere bør være ydmyke nok til ikke å forkaste hypotesen før forskningen har kommet lengre.» Når det gjelder solen og kosmisk stråling som forklaring på den globale temperaturøkningen de siste 30-40 årene skrev jeg «det ser ikke ut til å ha vært tilfelle» at solen eller den kosmiske strålingen har endret seg i denne perioden, og at det derfor var «lite som tydet på» at disse faktorene kan forklare oppvarmingen i denne perioden. Med andre ord, jeg har overhodet ikke trukket noen bombastiske slutninger ennå.

Mitt anliggende var først og fremst å få fram at det foreligger et stort antall vitenskapelige publikasjoner som ikke støtter hypotesen om kosmisk stråling og solens aktivitet som en vesentlig årsaksforklaring til den globale oppvarmingen de siste 150 år. Dette kom overhodet ikke fram i filmen på Schrödingers katt eller i ekspert-kommentarene etterpå, og jeg tillot meg å kritisere det. Disse publikasjonene utgjør et omfattende og grundig vitenskapelig materiale og er grunnen til at FNs klimapanel i 2007-rapporten anslår at økt solaktivitet (fram til omtrent 1950) bare kan forklare ca. 10 prosent av oppvarmingen i denne perioden. Samtidig er klimapanelet svært ydmyke når det gjelder manglende kunnskap om solens betydning, men de mener altså at det til nå foreligger lite dokumentasjon som støtter hypotesen.

Pål Brekke påstår at den kosmiske strålingen avtok mellom 1970 og 1990 og at det er en klar sammenheng mellom havtemperatur og kosmisk stråling de siste 20 årene. De resultatene er høyst kontroversielle og ikke i samsvar med en rekke andre vitenskapelige resultater som er publiserte de siste par årene og som så vidt jeg kan se ingen har bestridt til nå.

Jeg er helt enig med Pål Brekke i at det ville vært svært bekymringsfullt dersom redaktører i vitenskapelige tidsskrifter drev en form for sensur. Jeg er heller ikke fremmed for at ensretting kan forekomme i klimaforskningen. Men i stedet for å spekulere burde det legges fram håndfaste bevis. Inntil det er gjort vil jeg fortsatt tro at redaktørene vil kaste seg over manuskript med kontroversielle resultater som bryter med rådende oppfatninger med stor interesse, så lenge det er vitenskapelig kvalitet over resultatene.

Jeg er av dem som synes solhypotesene er interessante og at de må forskes videre på. Det tror jeg de fleste klimaforskere støtter. I motsetning til mye av den klimadebatten som har gått i norske medier i vinter og våres er dette en faglig seriøs debatt som jeg ønsker velkommen. Jeg vil la meg overbevise av solid vitenskap. Inntil det foreligger skal man være forsiktige med å overselge et fåtall vitenskapelige resultat og en tynt begrunnet hypotese uten at de tunge motforestillingene følger med.